« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Zvl.už.69 - k.ú. Kunratice -INPROS PRAHA a.s. - žádost o rozhodnutí pro zvláštní užívání komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022_09_26_Priloha_Verejna_vyhlaska_Kunratice_K_Seberaku.pdf
NÁM <.>
<br> K
B
<br> A
Ž
<br> A
N
<br> T
N
<br> I C
I
<br> K ŠEBERÁKU
<br> NETOLICKÁ
<br> NETOLICKÁ
<br> 462/31
<br> 648/13
<br> 243/33
<br> 1366/3a
<br> 1433/33a
<br> 637/15
<br> 1133/4
<br> 288/3
<br> 698/1
<br> 777/8
<br> 297/27
<br> 1120
<br> 295/6
<br> 354/29
<br> 749/2
<br> 282/25
<br> 816/2
<br> 644/8
<br> 61/3
<br> 883/6
<br> 583/7
<br> 737/2
<br> 750/9696/5
863/11
<br> 3
<,> 020,0
<br> S
JT
<br> SK
<br> 1 : 500
<br> 0 10 m
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> Objednatel: Výkres č.:Vypracoval:
<br> Datum vypracování:Místo akce: ul.K Šeberáku,Praha 4
<br> projektování dopravních opatření,poradenství a konzultace,inženýrská činnost
<br> Hurbanova 1305/11,142 00 Praha 4,IČO 05172161
<br> Název akce: Oprava autobusové zastávky "Šeberák" směr Háje <,>
ul.K Šeberáku,Praha 4
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> XX.XX.XXXX
<br> INPROS PRAHA a.s <.>
<br> Oprava autobusové zastávky "Šeberák"
ul.K Šeberáku,Praha 4
2022_09_26_Verejna_vyhlaska_Kunratice_K_Seberaku.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,Praha 4
<br> O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br> INPROS PRAHA a.s,IČ: 47114444
Ing.XXXXX XXXX
Ke Krči XXX/XX
XXX XX Praha X
<br> Č.j.: P4/428849/22/OŽPAD/Pec./Zvl.už.69/22 V Praze: 26.9.2022
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích v Praze 4- Kunratice
<br> Odbor životního prostředí a dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru služby
dopravní policie,č.j.: KRPA- 313058-1/Čj-2022-0000DŽ,ze dne 26.9.2022
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v Praze 4 - Kunratice
K Šeberáku
<br> Umístěné dopravní značení: A15+A6b,IJ4a “Šeberák”,C4b+Z4d+S7,IP22”zastávka BUS MHD v
jízdním pruhu”,Z4d
<br> termín: 5.10.2022 - 23.10.2022
<br> O d ů v o d n ě n í
<br> Odbor životního prostředí a dopravy stanovil na základě návrhu žadatele přechodnou úpravu provozu na
pozemní komunikaci K Šeberáku,Praha 4 - Kunratice,z důvodu opravy autobusové zastávky Šeberák směr
Háje.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu nedoručuje silniční správní úřad
návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek; opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br> P o u č e n í
<br> Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,proti opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek
<br> XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
<br> Na vědomí: Policie ČR – KŘP hl.m.Prahy,Kongresová 2,140 00 Praha 4
___________________________________________________________________________________________________________...

Načteno

edesky.cz/d/5679359

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz