« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace - Sokol Maršovice 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace - Sokol Maršovice 2022
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí investiční dotace
<br>
<br>
MĚSTYS MARŠOVICE <,>
<br> se sídlem Maršovice 89,257 55 Maršovice
<br> IČ:00232181
<br> číslo účtu: 5621121/0100
<br> zastoupený starostou městyse: p.Mgr.XXXXXXX XXXXX
<br> na straně jedné
<br> (dále též XXX XXXX „poskytovatel“)
<br>
a
<br>
SOKOL MARŠOVICE z.s <.>
<br> se sídlem Maršovice 165,257 55 Maršovice
<br> IČ:47082429
<br> číslo účtu:320197359/0800
<br> zastoupený předsedou: p.XXXXXXXXX XXXXX
<br> na straně druhé
<br> (dále též XXX XXXX „příjemce“)
<br>
<br> uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,tuto
<br>
<br>
<br>
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace
<br> z rozpočtu Městyse Maršovice na r.2022
<br> (dále jen „Smlouva“)
<br>
<br>
<br> I.Předmět a účel Smlouvy
<br>
1.Městys Maršovice poskytne ze svého rozpočtu příjemci investiční dotaci
ve výši 425 454,-Kč (slovy:čtyřistadvacetpěttisícčtyřistapadesátčtyřiKč) na obnovu
<br> obecního majetku zničeného vichřicí dne 14.7.2022 na hřišti Na Trávníkách <.>
<br> Po dokončení investice bude tento majetek převeden bezúplatně do majetku
<br> městyse Maršovice <.>
<br> 2.Dotace bude poskytnuta jednorázově převodem na účet Sokola Maršovice z.s.nejpozději
do 30.9.2022 <.>
<br> 3.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se použít ji k účelu popsanému v bodě 1.této části
Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy <.>
<br>
<br>
<br> II.Další ujednání
<br>
1.Příjemce se zavazuje předložit finanční vypořádání dotace do 30.11.2023 na tiskopise <,>
který tvoří přílohu této Smlouvy <.>
<br> 2.Nevyužité finanční prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele
nejpozději do 31.12.2023 <.>
<br>
<br> 3.Nedodržení účelu použití dotace se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 22
zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů.Městys - poskytovatel ul...

Načteno

edesky.cz/d/5678116

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz