« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - veřejného výběrového řízení na prodej nemovitého majetku státu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podminky_VR_nem_9_-_11_2022_podepsane.pdf
Stránka 1 z 5
<br>
<br> Vojenské l esy a s ta tky ČR,s.p <.>
Pod Jul iskou 1621/5,160 00 Praha 6
<br>
<br> IČO: 00000205,DIČ: CZ00000205,zapsán v obch.rejstříku vedeném MS v Praze,spis.zn.ALX 256,č.účtu: 198578042/0300
<br> V o j e n s k é l e s y a s t a t k y Č R,s.p <.>
<br> zastoupený Ing.Romanem Vohradským,ředitelem státního podniku
<br> vyhlašuje
<br> veřejné výběrové řízení
<br> na prodej nemovitého majetku státu,s nímž má právo hospodařit podle
<br> § 16 odst.2 zákona č.77/1997 Sb <.>,o státním podniku,ve znění pozdějších předpisů
<br> Předmět koupě:
<br> Předmětem koupě jsou nemovité věci,jejichž nabídka je uveřejněna v aktuální nabídce prodeje na
<br> webových stránkách http://www.vls.cz/pro-obchodni-partnery/prodej-nepotrebneho-majetku,případně
<br> v příloze těchto podmínek výběrového řízení.Na uvedeném webu jsou umístěny i příslušné geometrické
<br> plány,průkazy energetické náročnosti budovy,znalecké posudky,nájemní smlouvy a další dokumenty <.>
<br> Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
<br> 1) Včasné doručení nabídky splňující požadované náležitosti
<br> Zájemce doručí písemnou nabídku poštou formou doporučeného dopisu (nabídky nelze doručit
<br> prostřednictvím datové schránky ani e-mailem,nabídky takto podané nebudou do výběrového řízení
<br> zařazeny) na adresu sídla ředitelství: Vojenské lesy a statky ČR,s.p <.>,Pod Juliskou 1621/5,Dejvice,160
<br> 00 Praha 6,nebo osobně na recepci sídla ředitelství v pracovní dny od 8.00 do 14.00 <,>
<br> nejpozději dne
<br> 7.11.2022 do 14.00 hod <.>
<br> Nabídku doručí zájemce v uzavřené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ –
<br> NEOTVÍRAT“.Nepovinným,avšak doporučeným údajem na uzavřené obálce je „označení
předmětu koupě“,tj.parcelní čísla nabízených pozemků nebo staveb včetně názvu katastrálního území –
<br> tyto údaje jsou vždy uvedeny v nadpisu příslušného inzerátu <.>
<br> Náležitosti nabídky:
<br> Nabídka zájemce bude zpracována v českém jazyce a musí obsahovat následující údaje:
<br> a) nezaměnitelnou...
Nabidkovy_list_VVR-Lipnik_n.B._2919.doc
Vojenské lesy a statky ČR,s.p <.>
Pod Juliskou 1621/5,Dejvice,160 00 Praha 6
<br> IČ: 00000205,DIČ: CZ00000205,zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl ALX,vložka 256,č.účtu: 198578042/0300
Označení předmětu koupě: Pozemek p.č.2919 v k.ú.Lipník nad Bečvou,okres Přerov
AVLS
<br>
<br>
Popis předmětu koupě:
- pozemek p.č.2919,ostatní plocha
Uvedený pozemek o výměře 196 m2 je zapsán na LV 3957 pro k.ú.a obec Lipník nad Bečvou,u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,Katastrální pracoviště Přerov <.>
<br> Pozemek je porostlý náletovými dřevinami podél potoka Hlásenec,nachází se mimo zastavěnou část města <.>
Minimální kupní cena předmětu koupě: není stanovena
Výše nákladů spojených s přípravou a realizací převodu: 4 425,- Kč
Výše kauce: 1 000,- Kč
Variabilní symbol (VS): 3799591105
Určený majetek: NE
Možnost financování hypotečním úvěrem: NE
<br> Prohlídka předmětu koupě je možná i bez přítomnosti zaměstnance prodávajícího <.>
<br> Informace k termínu podání nabídek,způsobu podání nabídek,způsobu složení kauce,případně jiné informace k průběhu výběrového řízení jsou podrobně popsány v dokumentu „Podmínky výběrového řízení“.Podmínky výběrového řízení jsou ke stažení na adrese: https://www.vls.cz/cs/pro-obchodni-partnery/prodej-nepotrebneho-majetku/prodej-nemoviteho-majetku (první odkaz shora).V případě nutnosti lze kontaktovat zaměstnance ředitelství státního podniku: XXXXX XXXXXX (tel.XXX XXX XXX,XXX XXX XXX; e-mail: ivana.sediva@vls.cz <.>
<br> Informace ohledně technických detailů předmětu koupě a případnou prohlídku zajistí výše uvedený zaměstnanec ředitelství státního podniku u příslušného zaměstnance divize <.>
<br> PAGE
- 1 -

Načteno

edesky.cz/d/5678037

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Zákon 106/1999   Prodej   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz