« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Aukční vyhláška - předmětem aukce je pozemek v k.ú. Sovadina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ortofotomapa
o— <.>
<br> __ „A.<.> -.- Wil ',<.> _.pozemková parc.č.7411.\ " / ' “
<br> 53.794 ; “u
Kupní_smlouva_
1
<br>
<br>
<br>
8049/BKM/2022-BKMM
Čj.: UZSVM/BKM/7769/2022-BKMM
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná JUDr.PhDr.XXXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kroměříž
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
Územní pracoviště Brno <,>
odbor Odloučené pracoviště Kroměříž,Riegrovo nám.3228/22,767 01 Kroměříž
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se sídlem
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále
jen „zákon č.89/2012 Sb....
Foto3
Foto2
Foto1
Aukční_vyhláška_
Ill||||l|l||||||||l|||l|||IIII|I||i|||l|||ll||||||||l|l|||||l|l||l||||
<br> BůdgíBKWĚDÉĚ—B KM iv'l |Új.: UESVMIEKMITTEGIEDÉÉ—BKMM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platnym Aukčním řádem.není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webovych stránkách
<br> Ill.-"wmvnabidkamajetkucz <.>
<br> ].Termin konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Bpravce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkovych.se sídlem
<br> Rašínovo nábřeží 3913342,123 Do XXXXX X.ICQ: EBTBTHt,dostupného na webovych stránkách www.nabidkamaietkucz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 18.tů.2622 v 9:00 hodin.Konec aukce se stanovuje na den 19.111.21122 v 12:00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je |[Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovych.Přisluěnym pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Údloučené pracoviště Kroměříž Kontaktni oeobouje XXXX XXXXXXX.tel.?X? XX? XXX.e-mail: Jana.Majdova©uzsvm.cz
<br> II.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“]|.Zpusob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webovych stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> ?.<.> Eároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu CI.5 odst.2 písm.cj Aukčniho řádu,a to ve výši 41 dělil.- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.501545423521ítlntl tak.aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 17.10.2022.Jako variabilní symbol a specificky symbol každý uživatel uvede údaje které jsou zaslány systemem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 3.v případě.kdy se Účastník aukce nestane lv'itěaem aukce„ a uhradil kauci jiným způsobem.než bezhotovostním převodem je povinen sdělit kon...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz