« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - 293894-2022 Oznámení o uzavření Veřejnoprávní smlouvy - D1 Land Čestlice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

293894-2022 Oznámení o uzavření Veřejnoprávní smlouvy - D1 Land Čestlice.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
odbor - Stavební úřad
<br> Melantrichova 2000,25101 Říčany,tel.323 618 211
<br>
SPIS.ZN.: 211421/2022/Pl <.>
Č.J.: 293894/2022-MURI/OSÚ/00021
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
E-MAIL:
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> lenka.plzakova@ricany.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 22.9.2022
<br> OZNÁMENÍ
<br> O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br>
<br> D1 XXXX XXXX s.r.o <.>,IČO XXXXXXXX,Anglická 336/21,120 00 Praha <,>
<br> kterého zastupuje FABIONN,s.r.o <.>,IČO 26148293,Jirsíkova 19/2,186 00 Praha
<br> (dále jen "žadatel") dne 18.7.2022 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy,která nahrazuje
<br> územní rozhodnutí podle § 78a a 79 stavebního zákona,o umístění stavby:
<br> D1 Land Čestlice
<br> Čestlice
<br>
<br> na pozemku parc.č.337/144,338/5,338/14,338/16,358/1,358/2,337/77,337/79,337/80 v katastrálním
<br> území Čestlice <.>
<br>
<br> Stavební odbor Městského úřadu Říčany,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),podle § 78a odst.5 stavebního zákona
<br> o z n a m u j e
<br> uzavření veřejnoprávní smlouvy <.>
<br>
<br> Poučení:
<br> Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX o.č.XX - opatřeno ověřeným elektronickým podpisem
<br> oprávněná úřední osoba - "otisk úředního razítka"
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
<br>
2022-09-26T14:58:31+0200
XXXXX XXXXXXXX
vedoucí oddělení

Načteno

edesky.cz/d/5677047

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz