« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místních komunikacích v ul. Tovární, Hradčín, Okružní a Ke Hřišti v obci Pilníkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

95429-2022 situace
N! 0! n§ = ĚiuE: § É *;:íi§," § É eď§;; : j Ě ;x § h3 ! Ýo -- §- § ;-o § g!-;,r- ? }::;ť i ;:ijii,<.> § § ťil: § i;i: §§§i§§t \o F- t-l A )9 A LÉ\- a l 0) \la o^ rÉ LY !6 nž v9 Q4 )a\l -!!H.-:_!xn č- A;3-.la6 A Ť_Ý,N §!ě:!N :',- r ?:3:s ši§ ťl N;.dl: i§§ š š r-t tl]v,<,> " _ a ť=9Á,: c ! §,v Ě3!a,ůč ž ž )|lJ É,r o cL {,6 Ý,ro L |JJ trt ().9 = = c)o É,cL l @ @ @ Á V @ @ l] č a §l l1,1)6.G; E \C,o ct_>Lř _-e!! l{,!ÉriE*r=E =E:=S6 rg-9'==EiE.=sEE Ě'= T :='EŤ =E=,=,šž.l-r-' fu > d6 =Ě=,t3.9l ==,Ň -.-E =9Ěe€E,=€ =.=Ež ?6,P >-rhlaE_= E = o,=E= E 6 ó = =,_Fi z,€=EE + E.F E,E,= § ĚE;E Ě HE.or = áž,aE.>i C' Ll\]l > Cr' trl_ (1' o,aE lD o= stc,E c,(J aE cL C,E,= > e,(= F- I e,€ E- >o,<.> Elc,El c,(J(§ ÉL >h (E EL Cl E o,l{ É\:>_-.!i (E E :h-,ah \C,\C' cl_ o,-l\Cl ÉEl (E E 6,(Jq,c,@ (E \(Es aD c,E \C' (q o],*,(E ELc,)o,- =€) :;_- @ aB o= )o.) oEL (J.>,C) €,G,\(! C,(J (E U,C,Ě C,=o) -lG,o= -,-,=q,-,o,c,(J q,ah c) cL (J-- g,C,_-q) cl- \(B Gl (B \(B_- ah c,j().- i-,6 _tl C,<.> !>c,=u,-clo E (§ EL C,-,<,> a^ 6) o C,=Lao (l,tL\= \(! o,(u -,<.>.l|.4| ď,lct-l <.>
95429-2022 opatření
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
<br> 541 16 Trutnov
<br> Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c
<br> www.trutnov.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Trutnov,Odbor výstavby,oddělení silničního hospodářství a dopravy,jako
věcně a místně příslušný správní orgán ( dále jen „správní orgán“) podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění,(dále jen “zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení § 77 odst.1
písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),na
základě podnětu vedeného pod čj.MUTN 95386/2022 ze dne 23.09.2022,podatele,kterým je
společnost Rydval Elektro,s.r.o <.>,IČO 25298194,plk.Truhláře 114,512 51 Lomnice
nad Popelkou (dále též jen „podatel“),oznamuje,že po posouzení podnětu,společně
s vyjádřením Policie České republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje <,>
územním odborem Trutnov,dopravním inspektorátem,vedeným
pod čj.KRPH 101690-2/Čj-2022-051006 ze dne 22.09.2022,v souladu s ustanovením § 77 odst.5
zákona o silničním provozu a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),v návaznosti na
ustanovení § 172 a § 173 odst.1 správního řádu <,>
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních komunikacích v ulici Tovární,Hradčín,Okružní a Ke Hřišti v obci Pilníkov <,>
umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení,pro označení pracovního
místa a vyznačení objízdné trasy,z důvodu úplné uzavírky ulici Tovární a částečné uzavírky
silnice I/16 v obci Pilníkov,v souvislosti s výměnou sloupů vrchního vedení NN,v době
od 30.09.2022 do 31.10.2022,dle grafického znázornění v příloze <.>
<br> Instalace dopravní...

Načteno

edesky.cz/d/5669721

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz