« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Horská v Trutnově

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

95377/2022 situace
íú L,ý§ <.>,"$q'&.<.> i- j ft-+ Ťgffi.<.> *.§_ " + lj- *Al l'/ l^-ŤÉ l-] \ NJlíJ-Ťl-iý i--| t l- lݧ{ll *it- C-iJ l- lí-i=__ ) i--l - \ t ---_-1ó! 9*-- sRl::- l<.;: : §\ C >!& TP 66 / 2101§ vzdálen0§ti v rnetrech 63 §chéma Bl2 §tandardní prac§\rni mí§to na poeemní komunikaci § ma|ýrn dopravnim laiižBním.Zúžení voeovky na jeden jízdní pruh,příčná ulávěra zábranou minimálně3Vý§tražná§Yětlátypu 1 podélná uzávěřa obsu,§trannými směrovacimideskarni odstup max.l0m podétná uzávěra zábrad|ím na straněchodn íkuistezkyprocyklisty příčná uzávěra zábranou minirnálně3výstražnásvětiatypu 1 může být ye výjimečných případeth rnanší {viz kap.6,1.2.) užití dapravnich značek a dopravních zařízaní v případé sauběžných parkovacícřl pruhů,chad-níkú a/naba stezek pra cyklisty padlg schémat B/t 6 až B/Za 1) 1}
95377/2022 stanovení
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
<br> 541 16 Trutnov
<br> Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c
<br> www.trutnov.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Trutnov,Odbor výstavby,oddělení silničního hospodářství a dopravy,jako
věcně a místně příslušný správní orgán ( dále jen „správní orgán“) podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění,(dále jen “zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení § 77 odst.1
písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),na
základě podnětu vedeného pod čj.MUTN 95147/2022 ze dne 22.09.2022,podatele,kterým je
společnost REPARE TRUTNOV s.r.o <.>,IČO 64824781,Mladobucká 105,541 02 Trutnov (dále též
jen „podatel“),oznamuje,že po posouzení podnětu,společně s vyjádřením Policie České
republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,územním odborem Trutnov <,>
dopravním inspektorátem,vedeným pod čj.KRPH 101704-2/Čj-2022-051006 ze dne 22.09.2022 <,>
v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška“),v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst.1 správního řádu <,>
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
na místní komunikaci v ulici Horská v Trutnově,nacházející se na p.p.č.2738,2190/4
a 2228/1 v k.ú.Trutnov,umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení,pro
označení pracovního místa a pohyblivého pracovního místa,z důvodu úplné uzavírky
chodníku nacházejícího se na p.p.č.2738 a 2190/4 v k.ú.Trutnov v obci Trutnov <,>
v souvislosti s rekonstrukcí chodníku,v době od 26.09.2022 do 14.10.2022,dle grafického
znázornění v příloze <.>
<br> I...

Načteno

edesky.cz/d/5669720

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz