« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení SILNICE: Dopravní značení - K Fořtovně, Červený Hrádek - diagnostického průzkumu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-327928.pdf 232,00 kB
XXXX XXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: sedlackova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/327928/22
Č.J.: MMP/328449/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 22.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrhu ze dne 21.9.2022,který podala právnická osoba Nubit Systems
<br> s.r.o <.>,IČO 03832775,Kubánské náměstí 1391/11,100 00 Praha,po předchozím projednání
<br> s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby <,>
<br> Dopravní inspektorát č.j.KRPP-131991-2/ČJ-2022-030506-2,ze dne 21.září 2022 podle § 77
<br> odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> silnice č.III/18019a K Fořtovně,v Plzni
<br> - bude umístěna dopravní značka č.A 15 „Práce na silnici“ před křižovatkou se silnicí č.I/26
<br> K Fořtovně – po pravé straně ve směru na Červený Hrádek
<br> - bude umístěna dopravní značka č.B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost – 70“ před křižovatkou
<br> se silnicí č.I/26 K Fořtovně – po pravé straně ve směru na Červený Hrádek
<br> - bude umístěna dopravní značka č.B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost – 50“ za křižovatkou se
<br> silnicí č.I/26 K Fořtovně – po pravé straně ve směru na Červený Hrádek
<br> - bude umístěna dopravní značka č.A 15 „Práce na silnici“ před křižovatkou se silnicí č.I/26
<br> K Fořtovně – po pravé straně ve směru od Červeného Hrádku
<br> - bude umístěna dopravní značka č.B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost – 70“ před křižovatkou
<br> se silnicí č.I/26 K Fořtov...
DIO_K_Fortovne.pdf 1 677,17 kB
PŘECHODNÁ ÚPRAVA: PROVOZU NA KOMUNIKACI 18019a,SITUACE - DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
<br> LEŠENÍ PRO DOPL KOVÉ DIAGNOSTICKÉ PRÁCE ORIENTAČNÍ SCHÉMA UMÍSTĚNÍ LEŠENÍ
<br> M 1:1000
<br> 2 3 i ? Í I [ L ? „Í,<.> f 1 $ Š I
<br> OPRAVNÍHO ZNAČENÍ:
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO ÚPRAVU PROVOZU NA KOMUNIKACÍ 180193
<br> STAVAIICIOOPRAVNÍZNACENÍ * » STANOVEm STAVAJICIDOPRAVNÍZNAČENl—ZAKRYTÉ dne: "29 _Q _ QCŽ'L/
<br> POZNÁMKY: Y _.-\ Q.\ \ - TOTO DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ SLOUŽÍ,PRO - W T »ZŽSHVA 2/2 PRECI-IODIIou ÚPRAVU PROVOZU IIA KOMUNIKACÍ 180193 3 \ PREDPOKLAOANÝIIOIIEZENÍI/I RYCHLOSTIV DANEII ÚSEKU :.<.> _ - » KOMUNIKACE BEZ ZÁSAHU oo PRUJEZDNÉHO PROFlU.z ' Ogtstrat města Plzně.KOMUNIKACE m JEDNÁ SE o ZAJÍŠTĚNI O OCHRANU PRACOVNIKÚ Odbor dopyavy ©\— m DIAGNOSTICKÝCH PRACI NA nosu NEZBYTNE NUTNOU PRO _ 39.3qu; sšrlsélrenmasaTsK JEJICH PROVEDENÍ ys wy sy.<.>.PŘEDPOKLÁ'DANADOBAOÍIÍEZENI PROVOZU PRIBLIZNÉ WchVAL Nubi! Systems s_n <.>,- W001? DNI - - ' | __ 53533529 "“““" ““"" "““““ WOW “MCE mmm“ "“ ““ „„ mm
<br> DRUHÁ POLOVIHA 10/2022,V TERMÍNU II.-21.10.2022 „Hmmm ZAJIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA DIO.IE ZALEZITOSII DODAVATELE PRÚZKUMNÝCH PRACÍ._ AKCE: _ POLOHAPDPRAVNÍHO ZNAČEN'JE UVEDENA OR'ENTAČNE- IIZB Cervený Hrádek,mosty ev.č.26-004.<.> 1 a VEŠKERE DOPRAVNÍ ZNAČKY POUŽITÉ NA PROVIZORNI ZNAČENÍ 26-004 2 MUSI TVAREM,ROZMĚRYA UMISTĚNIM ODPOVIDAT PŘÍSLUSNVII -- CSN,TP,VL PPKA R—PLANY.PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA KOMUNIKACI 180193,SITUACE - DIO
<br> LEŠENÍ PRO DOPLNKOVÉ DIAGNOSTICKÉ PRÁCE

Načteno

edesky.cz/d/5669680

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz