« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. Politických vězňů, Beroun - 55123/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

55123.pdf (2.52 MB)
(li Beroun
<br> Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br> Datuin: Číslo jednací: Spisová znaíka:
21.9.2022 MBE/55123/2022/DOPR-Mij 64/2022/DOPR
<br> Vyřizuje / telefon:
Miláček/311654326
<br> E-mail:
<br> doprava4®muberoun.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti
podnikající fyzické osoby - Ing.Arch.XXXXX XXXXXXXXXX Lhotová,Komnní XXX/X XXX XX Praha X IC
71091475 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie
Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-166271-2/CJ-2022-
010206
<br> stanovuje
<br> podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle §
171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce vodovodní přípojky katastrálního pracoviště v Berouně - uzavírka
pravého jízdního pmhu (odbočovací pruh ve směm od Prahy na Plzeň)) na silnici 11/605 v Berouně,úl
Politických vězňů před č.p.198 a souvisejících dopravních opatření - dle situační mapky dopravně
inženýrských opatření (sír.4)
<br> Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření (DIO) <,>
které je součástí tohoto stanovení (sír.4) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích <.>
<br> Komunikace: silnice 11/605 v obci Beroun
<br> Termín: termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení
zvláštního užívání/uzavírky p...

Načteno

edesky.cz/d/5669641

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz