« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Společné povolení č. j. 22-13824/SU/FOL ze dne 22.9.2022 pro stavbu: Novostavba bytového domu Pod Horkou, Brno-Bystrc, umístěná na pozemcích p. č. 970, 971, 972 k. ú. Bystrc - 23. září 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 23. 9. 2022   Sňato: 9. 10. 2022
Při korespondenci uvádějte tučně vytištěnou spisovou značku dokumentu <.>
<br>
Úřad městské části města Brna,Brno-Bystrc
nám.28.dubna 60,635 00 Brno,tel.546 125 111,e-mail: podatelna@Bystrc.cz,ids: 6kibw39
<br> Odbor stavební
Číslo jednací: 22-13824/SU/FOL
Spisová značka: OST/OBC/2-22/Folm
22-00006/SU/19
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: foltynova@bystrc.cz
<br>
<br> Datum: 22.9.2022
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
Stavební odbor Úřadu městské části města Brna,Brno-Bystrc,jako obecný stavební úřad věcně
příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“) v platném znění a místně příslušný podle § 11 odst.1 písm.b) zákona č <.>
500/2004 Sb.o správním řízení („správní řád“) v platném znění a podle statutu města Brna,ve
společném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost ze dne 31.12.2021 o vydání společného
povolení nové stavby s názvem: Novostavba bytového domu Pod Horkou,Brno-Bystrc,včetně
inženýrských sítí,zpevněných ploch a doplňkové stavby,umístěných na pozemcích p.č.970,971 <,>
972 k.ú.Bystrc,stavbou přípojek a sjezdu dotčen pozemek p.č.1035 k.ú.Bystrc,kterou u zdejšího
stavebního úřadu podali stavebníci:
<br>
▪ XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,trvale bytem Dušínova 69,664 34 Kuřim <,>
▪ XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,trvale bytem Dušínova 69,664 34 Kuřim <,>
oba zastoupení na základě plné moci společností Herman engineering s.r.o <.>,Vlárská 1451/22a <,>
627 00 Brno,IČ: 06008135,zastoupené Ing.Tomášem Hermanem <,>
<br>
a na základě výše uvedeného vydává podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky
č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
<br> s p o l e č n é p o v o l e n í
pro umístění a provedení nové stavby s názvem:
<br> Novostavba bytového domu Pod Horkou,Brno-Bystrc,včetně inženýrských sítí,zpevněných
ploch a doplňkové stavby,umístěných na pozemcích p.č.970,971,972 ...
Veřejná vyhláška
Úřad městské části města Brna,Brno-Bystrc
nám.28.dubna 60,635 00 Brno tel: 546 125 111,fax: 546 125 220,e-mail: podatelna@bystrc.cz ids: kibw39
<br>
Odbor stavební
K číslu jednacímu: 22-13824/SU/FOL
<br> Spisová značka: OST/OBC/2-22/FOLM
<br> 22-00006/SU/19
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: foltynova@bystrc.cz
<br>
Datum: 22.09.2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Úřad městské části města Brna,Brno – Bystrc,Odbor stavební,jako stavební úřad věcně příslušný
<br> podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném
<br> znění,(dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004
<br> Sb.o správním řízení,v platném znění,(„správní řád“) v souladu s ustanovením § 92 odst.3 zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,v platném znění doručuje písemnosti (uvedené v tabulce) účastníkům řízení dle § 85
<br> odst.2 písmeno b) zák.183/2006 Sb.veřejnou vyhláškou <.>
<br>
<br>
<br>
Tato vyhláška společně s uvedenými písemnostmi musí být vyvěšena souladu s ust.§ 25 odst.2,3
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce správního
<br> orgánu,který písemnost doručuje.Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení a rovněž se zveřejní na
<br> webových stránkách úřadu www.bystrc.cz <.>
<br> Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení,byla-li v této lhůtě splněna i
<br> povinnost zveřejnění písemnosti umožňující dálkový přístup <.>
<br> Doklad o doručení písemnosti v souladu s ust.§ 25 odst.zák.č.500/2004 Sb <.>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Brno-Bystrc
<br> od: do:
<br>
<br>
<br>
<br> razítko:
<br> Zveřejněno na www.bystrc.cz
<br> od: do:
<br>
<br>
<br>
<br> razítko:
<br>
<br> Písemnost Žadatel Stavba Místo
<br> Společné
<br> povolení
<br> č.j.22-
<br> 13824/SU/FOL
<br> XXXXX a XXXXX Říhoškovi,Dušínova
<br> XX,XXX XX Kuřim <,>
<br> oba zastoupení na základě plné moci
<br> společností Herman engine...

Načteno

edesky.cz/d/5669433

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz