« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. 6/2022 - Ul. Bartošova - překop, realizace přípojky.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1334.pdf
9iV ‚~- ~~ ~ ) ~ ~ ~~ Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Nová Ves Vaše značka: Ze dne: Č.j.: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: NVES/ 1984/22 S-NVES/1889/22/4 Ing.Nataša Ceganová +599 419 305 nceganova novaves.ostrava.cz 22.09.2022 Maglstrt města Ostravy odbor vnitřních věci písemnost ev.Č.: vyvěšena dne : -9- 7j 7? sňata dne za správnost : XXXXX XXXXX,DÍ$ souběžně zveřejněna na i - metu ELTRAB Group s.r.o.Lublaňská 1002/9 120 00 Praha 2— Vinohrady Opatření obecné povahy Podle § § 1.71-173 zákona č.500/2004 Sb.správního řádu,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení.Příkaz a dopravním značení (přechodném) Statutární město Ostrava,úřad městského obvodu Nová Ves jako věcně a místně příslušný úřad pro místní komunikace III.-IV.třídy dle § 139 zák.Č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení článku 23 písm.2b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.10/2022 (Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů),ve smyslu § 124,odst.6 zákona a § 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,platném znění,a dále na základě souhlasu Policie ČR,MŘ — DI,č.j.KRPT-218589/ČJ-2022-070706 ze dne 12.09.2022 stanoví přechodnou úpravu silničního provozu takto: Příkaz o dopravním značení č.6/2022 UI.Bartošova — překop,realizace přípojky Podmínky příkazu: 1.Dle tohoto příkazu bude instalováno na ul.Bartošova u garáží na komunikaci přechodné dopravní značení Z 4a — směrová deska,A 15 — práce na silnici,a A 6b — zúžená vozovka z j edné strany,vždy pouze v jednom směru jízdy,vše dle dokumentace odsouhlasené dopravním inspektorátem PČR Ostrava čj.KRPT- 218589/CJ-2022-070706 ze dne 12.09.2022.2.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení § 62,odst.6,zákona č.3 61 /2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,musí být v souladu se zásadami pro jeho provádění a umisťování.Dále platí,že budou použity výhradně dopravní značky a zařízení schválené k užívání na v pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů CR,resp.odpovídaj...

Načteno

edesky.cz/d/5669265

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz