« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Stanovení Ochranného pásma vodního zdroje vrt HV-101 v Drnovicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - vrt Drnovice.pdf
ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN Rok: 2021
<br> Vyhotovitel Katastrální úřad pro Číslo záznamu
<br> Jihomoravský kraj
<br> : v - v v 1 ' il ' ' l V - „ \ Rokyta“ 2667/20 Katastralnl praco |ste Boskowce \ \ : > 615 00 Brno Obec \ \ 9 \ 4 \ 2." IČO: 26290821 Drnovice : \ \ \
<br> www.aditis.cz
<br> Katastrální území
<br> Drnovice Číslo geometrického plánu (zakázky) Číslo kat.území „ \ Š Š * List katastrální mapy 942-7559/2021 \ 6 l 3 „ 2 \ 5 3 8 Boskovice 9-5/12 Vyhotovila odborně způsobilá osoba Změnou dotčené parcely č.Ing.Anna Sló'hrová 3012/7
<br> S průběhem a označením nových navrhovaných DUVOd zmeny: nebo změněných hranic byl v terénu seznámen:
<br> vymačení obvodu ochranného pásma
<br> PM 1101/2021-731
<br> Ověřil: Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> Dne: XX.XX.XXXX
<br> Císlo ověření: 1660/2021
<br> Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům
Příloha - vrt Drnovice1.pdf
Umwwm
<br> ma.L&G \ v \ / „xx/ Lamač * /7 \ „&&/\ m ),\MW,<,> mmq W P / r.<.>.<.> _ % \/\ m m_ o.mám.<.>.K „něm.<.> \ \ _ „ \ M_Šmxw \ mmšřm.K nm.K 00 „© „ „\,/// r \ //mws „ / k % W / \ V7/ „m // f \ / \ // _,m4./ ///// //.„ mmmmm mšmřm / <.>,m4./ / mm„„A _A
<br> :./
<br> ůmwš \ // x/
<br> / ©
<br> OI Qmem
<br> „mg.m „„ /,<.> Gemx \
<br> OI Émmx \ “
<br> “mmm\ma
<br> mms &
návrh OOP - stanovení OP I. st. vrtu HV-101 v Drnovicích.DOCX
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo nám.4/2,680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600,fax:516 488 779
<br> Sp.Zn.: SMBO 20104/2022 TOŽP/BU
Č.j.: DMBO 20105/2022
Vyřizuje: Ing.Bukový/kl.645
V Boskovicích dne: 19.09.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení Ochranného pásma vodního zdroje vrt HV-101 v Drnovicích
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor tvorby a ochrany životního  prostředí,jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),v souladu s ustanovením § 171 až 174 správního řádu
<br>
stanovuje
<br> podle ustanovení § 30 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti,jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje vrt HV-101 v Drnovicích,na pozemku parc.č.3012/7,k.ú.Drnovice,č.h.p.4-15-02-044,hydrogeologický rajon: 5221 – Boskovická brázda,sever,v kraji Jihomoravském
<br> ochranné pásmo vodního zdroje vrt HV-101 v Drnovicích takto:
<br> Ochranné pásmo I.stupně
Stanovuje se v rozsahu záznamu podrobného měření změn č.942 z roku 2021 pro katastrální území Drnovice,který je přílohou tohoto opatření obecné povahy,na pozemku parc.č.3012/7,k.ú.Drnovice.Přesné hranice ochranného pásma I. stupně jsou stanoveny záznamem podrobného měření změn č.942 z roku 2021 pro katastrální území Drnovice.Vlastníkem pozemku parc.č.3012/7,k.ú.Drnovice je Obec Drnovice,č.p.102,679 76 Drnovice
<br> Ochranné pásmo bude oploceno a vstup opatřen uzamykatelnou bránou s výstražnou tabulí:
<br> V ochranném pásmu I.stupně je nepřípustná každá činnost,jejímž důsledkem by mohlo být ohrožení vydatnosti nebo kvality (znečištění) zdroje podzemní ...

Načteno

edesky.cz/d/5668827

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz