« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - Biopharma Hub Masarykovy univerzity

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - Biopharma Hub Masarykovy univerzity
Spis.zn.: Čj <.>,Vyřizuje: Tel.: E-mail: Úraa městské části města Brna,Brno-Bohunice,Dlouhá 3,625 00 Brno StavebnÍ úřad s-BBOH/01044t22t5u BBoH/05078t22tsÚ lng.XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX odborstavebn i@bohun ice.brno.cz puceg lova@bohunice.brno.cz V Brně dne 21.09.2022 VEŘEJNÁ VYnlÁŠrn ozNÁMENí zAHÁJENí Úzervlruíno ŘízeruÍA PozVÁNí x Úsrnínnu JEDNÁNí Masarykova univerzita,lČo 00216224,Žerotínovo náměstí č.p.6í7l9,Brno_město,602 00 Brno 2,kterou zastupuje Pelěák a partner architekti,s'r.o.' lco 28270355,Dominikánské náměstí č.p.656/2,Brno_město,602 00 Brno 2,kterou zastupuje lng.Bc.XXXXX XXXXXXX,lčo XXXXXXXX,Veletržní č.p.XXX/X,Staré Brno,603 00 Brno 3 (dále jen ''Žadatel'') podal dne 't6.02.2022 a následně naposledy doplnil dne 20.09.2022žádost o vydání územního rozhodnutí o umístěnístavby: Biopharma Hub Masarykovy univerzity Brno,Bohunice,Studentská,Vinohrady nová stavba (dále jen,<,> stavba") na pozemcích parc.č.132912,132915,1329t9,1329t1o,1329t16,132gt17,1329121,1329151,1329180,1329t81,1329t94,1329t94,1329t104,1329t105,13291106,1349t1,1349t15,1350/'1,1355/1,1355t2,1356/1,1356t2,135711,135712,135g,1359,1360,1361,1362,1363/1,136312,1383/6,1383/80,1383/84,1383/85 v katastrálním Území Bohunice,Brno.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízeni.Stavební úřad současně s Žádostí o vydání územního rozhodnutí obdžel Žádost o povolení výjimky z technických poŽadavků na stavby podle s 169 stavebního zákona vedenou pod spis.zn.S-BBoHl01o45l22/SU.JelikoŽ výsledek vedeného řízení o výjimce mohl zásadně ovlivnit vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu,stavební Úřad posoudil řízení o výjimce jako předběŽnou otázku pro územní řízení a Územní řizení usnesením č.j' BBo1to2758t22tsÚ ze dne 13.05.2022 přerušil.Rozhodnutí o povolení výjimky bylo vydáno pod č'j.BBoH/04362t22tsÚ dne 24.08.2022 a nabylo právní moci dne 09.09.2022.Vydáním pravomocného rozhodnutí o povolení výjimky odpadla překáŽka ve vedeném územním řízenÍ a stavební úřad v něm můŽe dále pokračovat.Žadatel dopln...

Načteno

edesky.cz/d/5668818

Meta

Pronájem   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz