« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Veřejná vyhláška, stanoveni přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci; přechodné stanovení OOP - ul. Hraničky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 5093 22 priloha Hranicky (1)
Mauna Ewa?
<br> PDZ 11.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 16.11.2022 KI
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ím"
<br> Mistské řadíte lství policie Brno “uš/' <,>
<br> Dog):mfni i: pektczát.?facovište dopravního inženýrství
<br> Odsouhlasetc dne 14.09.2022 Pod c._j.: KRPEI- 1920831 fČJ-2022-0602DI \\ kontextu už.j.1KRPB-l45686-1_!ČJ-ZUZ l-OČOZDI
<br> WM ' Dle % TT— z.c.3013000 Sb.-4 " ".J 1“\ 3035.%-
<br> / š ---z.c.13199751; „,/'."
<br> real.DZ
<br> 21.11.2022 22.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 25.11.2022
<br> BOHUNICE
<br> termin
<br> 28.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 01.12.2022 02.12.2022
BB 5093 22 ZNAKOM Hranicky (1)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0463345/2022/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0463345/2022/2
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání návrhu stanovení
<br> přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu
<br> s dotčeným orgánem,kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky <,>
<br> Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se
<br> sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-192087-1/ČJ-
<br> 2022-0602DI,v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 14.9.2022,na základě ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – silnici III/15270 ul.Hraničky,Brno,podle výkresové dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace vodorovného dopravního značení na ul.Hraničky <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 15.11.2022 a 23.11.2022 (náhradní termín je 30.11.2022) vždy
<br> od 7:00 hod.do 17:00 hod.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního ...

Načteno

edesky.cz/d/5668817

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz