« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Veřejná vyhláška - Veřejná síť elektronických komunikací v obci Trutnov, části obce Střední Předměstí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

88264-2022 situace
„ __,_,__f' _ ___: „,_ „ '.<.> : ' ! _.<.> - - 3 t ',; ř __:,- i j \ „_.f' (: \._ pan,-434 5“ 1 _; *— „ ' __ _; __ _:.| JC [ f- '-,' =' i ! _ <.>,me:!,* “ ' _ „o :,„ ',*,' ' _ _.; U _; \
<br> _Š __“F __ ' __a _ __J _ _; Jim? 0wa H—JW=€ÉÍ'= _f Hag _:
<br> s:,4 * \ ' !&.IÚ'J \ _,'V- _.— EU : _ f 2er 41“.Í F3? ““O __ ' '“ I'; „ *.Ě,"
<br> 2372/17 * * <:.__Z___ _ _- j'PotyrzenO rozhodnutím odboru výstavby _ 4.";-"1 __ _" MěU TRW __,3 Ě!
<br> gta? „ ; m- zaji,z zL & <.>
<br> _,<.> _l,k _ _ _._,<,> _ _ _.; ; č.<.> MW ffgqí_[,„4€éé.<.>.<.> „,W; <,>
<br> '!,! „525 ; _ -l-.<.> _ __ _ _ „ _ _ _
<br>._ \ ___
<br> ') ř.<.> " ' „ <.>," :; 5315.12
<br>.„ 'u „ „_ „ !.<.> -.-,-,<.> J,' *752/ ZŠ:-4 4-_„ : fi ' *— —__I u - —.<.> ©4135 * : ; :: F „ _! o „ _,1,! ;? mnaszuzs '._,' ' —-„k „_ ; jít?/! : _,_ “(Ž ' f “ ' * A.-,:=,<.> <.>,__ _ _ __9 Á.<.> _ _:
<br> ; mez,-'; „ - :,BMJ <,>
<br> (,„ : Tv _.\,I \ _ *_Š!.— w wh 32.4" :"
<br>.<.> Rezerva pro tu
<br> \!Elšlřlálminé \ \ „\ __ \,-.) _/ »,<.> „,' \ _ __ _ 3.<.> „___ \ \ ;;: ' “\ \ —___ \ ““"—'.“-._ fam—! „.„ „ě,„ 335 ; ( k.- '\_ _,' „__ -_ rů H _ _,<.> „._ _ c__ __.\_._,<.>.<.> _ ó; Mia.-) __ __ 7.„g)/v,š <.>,? _,- - \ “?S“ \.\ _ _ <: „\ —_ _ _,\ \\ \ *.\ \ _ _.<.> ! ' If \ ' : :“.i'm-19 * ; \,_,\ '— 40 fa “\ f \.U.- ; : \ —.\ \ Q.<.> „ —- 239/1 ; — _ 4._ _,„_ „__ „__ „ —_ __ \ ',emil _ €.0J92 * 654
<br> 95 5
<br> :.1 _.4.J- „.4 4 ",<,> _.Zodpwěďn'í Projektant,'
<br> Projektant
<br> k.'- k V““ — _ N.:.Mm.—____ "* _4_.___ —.„____„___ __ _________ ____________V " ___," \ '-.“- _ _ V *“ _ fab/“,' \ "» :“ ".V _ “_ * ' " a -.4-- "' ' lnvestur FI.“." ' ' '.<.> " \ " -.1 PL—192394 „
<br> 4 _ F: _ WSB “ \ LEGENDA: Kmmmmm -D P-CZA-CPXlS-FBOOSGFC “5 \ „.-- „ - "“"“ 4 - HREP BLIC a.s._ - LOSKY,s.r.o.\“ _ ' "" ' ' SW“ 35mm“ 13 EĚŠŽ'ĚŠŽZEC U Č "hmmm Sezemická 215112 _ „';/* & mwmm *_3 14300 Prahad 4701013231 193 00mm: 20 _ Zéimuvý objdcl Múz" stavby ' “ _ mmm—(mm) "J.“„ "“M““ _ :4/ INS FTTH CZ 1387 58917 Trutnov 58 4.164 “"““—4 O 5-40 Prvekmla...
88264-2022 rozhodnutí
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
<br> 541 16 Trutnov
<br>
Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c
<br> www.trutnov.cz
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
<br>
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Trutnov,Odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 15.09.2021 podala T-Mobile Czech Republic a.s.<,>
IČO 64949681,Tomíčkova 2144/1,148 00 Praha,kterého zastupuje LOSKY,s.r.o <.>,IČO
03183696,Sezemická 2757/2,193 00 Praha (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto
posouzení:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
<br> úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších
předpisů
<br> rozhodnutí o umístění stavby:
<br> "Veřejná síť elektronických komunikací INS_FTTH_CZ_1387_58917_Trutnov 58917
a okolí R100,obec Trutnov,část obce Střední Předměstí",na pozemcích p.č.217/5 <,>
<br> 237/45,237/31,2242/1,st.p.č.1884/8 v katastrálním území Trutnov (dále jen "stavba") <.>
<br>
Druh a účel umisťované stavby:
Veřejná multifunkční síť elektronických komunikací s cílem poskytování telekomunikačních
služeb (retransmise rozhlasových a televizních programů v digitální formě,datové služby –
vysokorychlostní optický internet,hlasové služby) <.>
<br> Katastrální území,parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí,na nichž se stavba
umisťuje:
katastrální území Trutnov,st.p.č.1884/8,druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří
katastrální území Trutnov,p.p.č.217/5,druh pozemku – ostatní plocha
katastrální území Trutnov,p.p.č.237/31,druh pozemku – ostatní plocha
katastrální území Trutnov,p.p.č.237/45,druh pozemku –...

Načteno

edesky.cz/d/5668786

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Pronájem   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz