« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Skřivánčí a na veřejně přístupných účelových komunikacích v ul. Krkonošská, ul. Obchodní a na p.p.č. 2191/1 a 2353/2 v obci Trutnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

94906-2022 situace
AKCE:
<br> INVESTOR:
<br> OBSAH:
<br> DATUM:
<br> STUPEŇ:
<br> I/14 úprava odvodnění
v ul.Krkonošská,Trutnov
<br> 08/2022
<br> ZHOTOVITEL:
<br> NÁVRH DIO STAVBY
<br> REPARE TRUTNOV,s.r.o <.>
<br> ŘSD
<br> Situace s vyznačením místa stavebních prací
<br>
<br> 2
5
6
3
/6
<br> 2
5
6
3
/2
<br> 2563
/4
<br> 2
5
6
3
/5
<br> 2563/7
<br> Zvláštní užívání silnice I/14,ul.Krkonošská,Trutnov
p.p.č.2563/2,2563/4,2563/6,2563/5 a 2563/7,k.ú.Trutnov
<br>
<br> 2
5
6
5
/3
<br> 2
5
6
5
/6
<br> 2
5
6
5
/7
<br>
<br> DETAIL
<br> Pohyblivé
pracovní místo
<br>
<br> dočasné
odstranění
<br> části
zábradlí
<br> zábradlí
<br> dočasné
odstranění
<br> části
zábradlí
<br> AKCE:
<br> INVESTOR:
<br> OBSAH:
<br> DATUM:
<br> STUPEŇ:
<br> I/14 úprava odvodnění
v ul.Krkonošská,Trutnov
<br> 08/2022
<br> ZHOTOVITEL:
<br> NÁVRH DIO STAVBY
<br> REPARE TRUTNOV,s.r.o <.>
<br> ŘSD
<br> DETAIL
<br> Obc
hod
<br> ní
<br> S
k
řiv
<br> á
n
<br> č
í
<br> I/1
4
K
<br> rk
o
n
o
š
s
k
á
<br> I/1
4
K
<br> rk
o
<br> n
o
<br> š
s
k
á
<br>
Stránky 1
Stránky 2
Stránky 3
Stránky 4
Stránky 5
94906-2022 opatření
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
<br> 541 16 Trutnov
<br> Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c
<br> www.trutnov.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Trutnov,Odbor výstavby,oddělení silničního hospodářství a dopravy,jako
věcně a místně příslušný správní orgán ( dále jen „správní orgán“) podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění,(dále jen “zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení § 77 odst.1 písm <.>
c) zákona o silničním provozu,v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),na
základě podnětu vedeného pod čj.MUTN 85252/2022 ze dne 26.08.2022,podatele,kterým je
společnost REPARE TRUTNOV s.r.o <.>,IČO 64824781,Mladobucká 105,541 02 Trutnov <,>
zastoupená společností Dopravní značení Náchod s.r.o <.>,IČO 27467040,Vysokov 181 <,>
549 12 Vysokov (dále též jen „podatel“),oznamuje,že po posouzení podnětu,jeho projednání
s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,územním
odborem Trutnov,dopravním inspektorátem a jeho následném písemném vyjádření
čj.KRPH-101302-3/Čj-2022-051006 ze dne 21.09.2022,v souladu s ustanovením § 77 odst.5
zákona o silničním provozu a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),v návaznosti na
ustanovení § 172 a § 173 odst.1 správního řádu <,>
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
na místní komunikaci v ulici Skřivánčí v Trutnově a na veřejně přístupných účelových
komunikacích v ulici Krkonošská,Obchodní a veřejně přístupné účelové komunikaci
nacházející se na p.p.č.2191/1 a 2353/2 v k.ú.Trutnov v obci Trutnov,umístěním svislého
dopravního značení a dopravního zařízení,pro označení pracovních míst a vyznač...

Načteno

edesky.cz/d/5668784

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz