« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - SEA - ZZŘ - Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023-2030

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile5-16638257940phplfkm3w.pdf
Statutární město Přerov
<br> Magistrát města Přerova
<br> Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br> Oddělení ochrany životního prostředí
<br> a památkové péče
<br> Bratrská 34
<br> 750 11 Přerov 2
<br>
pracoviště: Bratrská 34
<br> tel.: +420 581 268 111 – ústředna
<br> fax: +420 581 268 279
<br> www.prerov.eu
<br>
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Jeremenkova 40a
<br> 779 00 Olomouc
<br>
<br> Váš dopis č.j./Ze dne
<br> KUOK 84909/2022/
<br> 08.08.2022
<br> Spis.zn.: MMPr/164954/2022/STAV/ZP/Ča
<br> Č.j.: MMPr/175034/2022/STAV/ZP/Ča
<br> Sp.sk.zn.: 246.7 A5
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> Přerov
<br> 25.08.2022
<br> E-mail: jaroslav.caganek@prerov.eu
<br> Vyjádření města Přerova k oznámení koncepce „Adaptační strategie Olomouckého kraje na
<br> změnu klimatu pro období 2023 - 2030“ předkladatele Olomoucký kraj,Jeremenkova
<br> 1191/40a,779 00 Olomouc,IČ 60609460,zastoupeného na základě plné moci Ing.Martinem
<br> Vokřálem,jednatelem spol.Atregia s.r.o <.>,Vážného 10,621 00 Brno,ve smyslu zákona č <.>
<br> 100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů,datované
<br> 2022 <.>
<br>
<br> Statutární město Přerov,zastoupené v souladu s vnitřním předpisem č.4/2011,organizační řád <,>
<br> kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova,Odborem stavebního úřadu a životního
<br> prostředí Magistrátu města Přerova,v platném znění,vydává po projednání s ostatními dotčenými
<br> odbory a odděleními MMPr,podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),toto vyjádření:
<br> K předloženému OZNÁMENÍ koncepce je následující připomínka:
<br> ADAPTAČNÍ STRATEGIE OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ZMĚNU KLIMATU PRO OBDOBÍ
<br> 2023–2030
<br> ČÁST ANALÝZA ZRANITELNOSTI
<br> 3 DOPADY NA HOSPODÁŘSKÉ SEKTORY
<br> 3.9.PRŮMYSL A ENERGETIKA
<br> - str.93 „V rámci kraje je dlouhodobě z pohledu o...
export2udfile4-16638257940phpdxzat2.pdf
náměstek hejtmana
Ing.XXX XXXXXXX,MBA
Jeremenkova XXa
XXX XX Olomouc
tel.: +420 585 508 822
datová schránka: qiabfmf
e-mail: j.safarik@olkraj.cz
www.olkraj.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a
zemědělství
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
<br>
<br>
Váš dopis č.j./Ze dne
KUOK 84909/2022
8.8.2022
<br> Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka
KUOK 86989/2022
KÚOK/86448/2022/OSR/580
208.1 S/5
<br> Vyřizuje/Tel <.>
Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
/XXX XXX XXX
<br> Olomouc
XX.8.2022
<br>
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce
„Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 -
2030“
<br> Olomouckému kraji bylo dne 10.8.2022 doručeno Vaše sdělení ze dne 8.8.2022 o
zveřejnění oznámení koncepce „Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu
klimatu pro období 2023 – 2030“ (dále jen Adaptační strategie nebo koncepce) <,>
zpracované podle přílohy č.7 k zákonu č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
k vyjádření v souladu s § 10c odst.3 citovaného zákona.Koncepce bude podrobena
zjišťovacímu řízení podle § 10d výše uvedeného zákona.Oznámení záměru předkládá
Olomoucký kraj,Jeremenkova 1191/40a,779 00 Olomouc,IČ 60609460,zastoupený na
základě plné moci Ing.Martinem Vokřálem,jednatelem spol.Atregia s.r.o <.>,Vážného 10 <,>
621 00 Brno <.>
<br> Adaptační strategie je střednědobý strategický dokument Olomouckého kraje,který
definuje základní strategické a specifické oblasti opatření pro zmírnění dopadů
klimatických změn na území Olomouckého kraje,a doporučuje opatření a aktivity v
jednotlivých oblastech tak,aby Olomoucký kraj prosperoval jako celek.Strategie je
tvořena pro období do roku 2030.K...
export2udfile3-16638257940phprp2fiy.pdf
Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br> Č.J.: KUOK 90466/2022 V Olomouci dne 13.9.2022
Sp.Zn.: KÚOK/84257/2022/OŽPZ/7149
Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
Datová schránka: qiabfmf
E-mail: m.zeidlerova@olkraj.cz
<br> Počet listů: 7
Počet příloh: 1
<br>
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
Identifikační údaje:
<br> Název:
<br> „Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 - 2030“
<br>
Umístění: kraj: Olomoucký
<br> Předkladatel: Krajský úřad Olomouckého kraje,Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br>
<br> Charakter koncepce:
<br> „Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 – 2030“
je střednědobý strategický dokument Olomouckého kraje,který definuje základní
strategické a specifické oblasti opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn na území
Olomouckého kraje a doporučuje opatření a aktivity v jednotlivých oblastech tak,aby
Olomoucký kraj prosperoval jako celek.Strategie je tvořena pro období do roku 2030 <.>
<br> Strategie je členěna do třech hlavních částí: Analýza zranitelnosti,Návrhová
a Implementační část.Oznámení koncepce tedy vychází z aktuálního znění koncepce
a hodnotí tyto uvedené části <.>
<br> Průběh zjišťovacího řízení:
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“ či „příslušný úřad“),věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení
<br>
<br>
2
<br> § 22 písm.b) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
pozdějších př...
export2udfile2-16638257940php3bnoy4.pdf
Městský úřad Šternberk
Odbor životního prostředí
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> *ME
STX
<br> 01J
BPS
<br> 6*
M
<br> E
S
<br> T
X
<br> 0
1
<br> J
B
<br> P
S
<br> 6
<br>
Č.j.: MEST 123669/2022
<br> Sp.zn.: OŽP 52/2022 lor
<br> Spisový znak - 246.6,skartační znak/skartační lhůta - V/5
<br>
<br> Šternberk 22.08.2022
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba
<br> pro vyřízení:
<br> XXX XXXXXXXXX,referentka odboru životního prostředí
<br> tel.: 585086571,e-mail: lorencova@sternberk.cz
<br> Oprávněná úřední osoba
<br> pro podepisování:
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX,vedoucí odboru životního prostředí
<br> tel.: 585086572,e-mail: martinatova@sternberk.cz
<br>
SDĚLENÍ
<br>
<br> K oznámení koncepce: Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro
období 2023–2030
<br>
Městský úřad Šternberk,odbor životního prostředí,obdržel dne 09.08.2022 žádost Krajského
úřadu Olomouckého kraje,Odboru životního prostředí a zemědělství,Jeremenkova 40a,779 00
Olomouc o vyjádření ve věci Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro
období 2023 - 2030.Předkladatelem koncepce je Olomoucký kraj,Jeremenkova 1191/40a,779
00 Olomouc,IČ:60609460.Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období
2023-2030 je zpracovávána Společností „UP – Atregia“; tvořené Univerzitou Palackého v Olomouci a
společností Atregia s.r.o <.>
<br> Toto sdělení není rozhodnutím ve správním řízení,nenahrazuje povolení ani souhlas dle
zvláštních zákonů a neslouží jako podklad pro rozhodování jiného správního orgánu <.>
<br> Sdělení z hlediska nakládání s odpady:
(Mgr.XXX XXXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX)
<br>
Městský úřad Šternberk,odbor životního prostředí,jako příslušný orgán odpadového
hospodářství podle § 126 písm.k) zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále jen „zákon“) <,>
žadateli sděluje,že předkládaná koncepce Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu
klimatu pro období 2023–2030 je v souladu se zájmy,které vyplývají ze zákona,zejména se
zaměřuje na o...
export2udfile1-16638257940phpvzmfoa.pdf
M A G I S T R Á T M Ě S T A P R O S T Ě J O V A
nám.T.G.Masaryka 130/14,796 01 Prostějov
<br> Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova,Školní 4,Prostějov
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.: KÚOK/84257/2022/OŽPZ/7149
<br> Čč.j.KUOK 84909/2022
<br>
<br> ZE DNE:
NAŠE ZN.: OŽP/2003/2022Cet
<br>
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
<br> Č.j.:
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> SK.ZNAK:
<br> SP.ZNAK:
<br> PVMU 128258/2022 40
<br> *S00AX031UXTH*
S00AX031UXTH
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> martina.cetkovska@prostejov.eu
<br> V5
<br> 208
<br>
<br>
DATUM:
<br> Počet listů/str <.>,příloh/str.:
<br> 22.8.2022
<br> 1/2,0/0
<br>
<br>
<br> VYJÁDŘENÍ
<br> Magistrát města Prostějova,odbor životního prostředí,jako dotčený orgán zasílá v souladu s ust.§ 6
<br> odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
<br> souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále také „zákon"),vyjádření k oznámení záměru,který dne 9.8.2022 podal
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství,IČO 60609460 <,>
<br> Jeremenkova č.p.1191/40a,Hodolany,779 00 Olomouc 9
<br> (dále jen "žadatel"),ve věci oznámení koncepce
<br> "Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023-2030“
<br> (dále jen "záměr"),a po zjištění požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů,vydává podle
<br> ustanovení § 136 a § 154 správního řádu toto
<br> v y j á d ř e n í
<br> pro úseky,které jako dotčený orgán hájí:
<br> 1.Ochrana přírody a krajiny
<br> Veřejné zájmy,které dotčený orgán hájí podle § 77 odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody
<br> a krajiny,ve znění pozdějších předpisů,jsou záměrem dotčeny.Dotčený orgán k záměru nemá
<br> připomínky <.>
<br> 2.Ochrana ovzduší
<br> Veřejné zájmy,které dotčený orgán hájí podle § 11 zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší a o
<br> změně některých dalších zákon <.>,jsou záměrem dotčeny.Dotčen...
export2udfile0-16638257940phpv2the6.pdf
K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI
<br> Wolkerova 74/6,779 00 Olomouc,tel.585 719 111,e-mail: epodatelna@khsolc.cz,ID: 7zyai4b
<br> Č.j.: KHSOC/ 28011/2022/OC/NOC V Olomouci dne 25.08.2021
Sp.značka : KHSOC/ 28011/2022
Vyřizuje : MUDr.XXX XXXXXXXX
Č.j.odesílatele : KUOK XXXXX/XXXX
<br> Adresát
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odb.životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> – zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce „Adaptační strategie Olomouckého
kraje na změnu klimatu pro období 2023 - 2030“– vyjádření
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,Jeremenkova 40a <,>
<br> Olomouc,zaslal na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci <,>
(dále jen „KHS“),dne 09.08.2022 pod č.j.KHSOC/28011/2022/OC/NOC dokumentaci
týkající posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů –
zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce „Adaptační strategie Olomouckého kraje na
změnu klimatu pro období 2023 - 2030“ (dále jen „oznámení koncepce“) s žádostí o vyjádření
dotčeného úřadu dle ustanovení § 10c odst.3 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále
<br> jen „zákon č.100/2001 Sb.“).KHS,věcně a místně příslušná podle § 82 odst.1,2 písm.i)
<br> zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst.1 tohoto zákona <,>
<br> při rozhodování ve věcech podle § 10c zákona č.100/2001 Sb <.>,posoudila předložené oznámení
...

Načteno

edesky.cz/d/5668771

Meta

EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   EIA   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz