« Najít podobné dokumenty

Obec Přišimasy - Výběrové řízení – pronájem pohostinství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přišimasy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde (279.16 kB)
Jana Čermáka 80,282 01 Přišimasy,tel.: 321 672 890,e-mail: ou@prisimasy.cz,www.prisimasy.cz <,>
Bankovní spojení: KB Český Brod,č.ú.6327151/0100,IČO: 00235652,DIČ: CZ00235652
<br>
<br>
<br>
<br> Výběrové řízení – pronájem pohostinství
<br>
<br>
Obec Přišimasy zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů,záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p.4,ulice Jana
Čermáka za účelem provozování pohostinství.Budova se nachází na pozemku st.č.43/2 <,>
nacházejícího se v katastrálním území Přišimasy,který je zapsán na listu vlastnictví č.10001
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kolín <.>
<br> Účastník řízení doloží:
<br> 1.Podnikatelský záměr (podrobný popis plánovaných činností) s návrhem předpokládané
provozní doby
<br> 2.Návrh výše nájmu (bez plateb za energie a služby)
3.Čestné prohlášení uchazeče,že k datu podání přihlášky do řízení není veden v žádném
<br> rejstříku dlužníků a není proti němu vedeno žádné exekuční řízení nebo insolvenční řízení <.>
4.Platný živnostenský list,platná koncese na prodej alkoholu <.>
5.Kvalifikační předpoklady – doložitelné zkušenosti a praxe související s podnikatelským
<br> záměrem <.>
6.Písemný popis vlastních možností dovybavení prostor (nábytek,technika,svítidla atd.)
7.Identifikační údaje uchazeče:
<br> - u osob samostatně výdělečně činných – jméno,příjmení,přesná adresa trvalého pobytu <,>
IČ,DIČ,bankovní spojení a číslo účtu,telefon,e-mail <.>
- u právnických osob – název,sídlo,IČ,DIČ,bankovní spojení,číslo účtu,telefon,e-mail <,>
nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu
<br>
Předpokládaný termín zahájení provozu je 1.listopadu 2022 <.>
<br> Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky v zalepené obálce
označené nápisem „Výběrové řízení – pronájem pohostinství – neotvírat“,které musejí být
doručeny obecnímu úřadu v Přišimasech nejpozději do 19.10.2022,10 hodin <.>
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/5668449

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přišimasy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz