« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 22.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D48 a D56 č. j. MD-28135/2022-930/7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-28135_2022-930_7.pdf
11/2021 NÁZEV OBJEKTU MORAVSKOSLEZSKÝKRAJ: FORMÁT ČÍS.VÝKRESUČÍS.SOUPRAVY ČÍS.ZAKÁZKY ARCHIVNÍ ČÍS.ÚČEL MĚŘÍTKO 049/2020 RDS DATUM KONTROLOVAL VYPRACOVAL VEDOUCÍ PROJEKTANT SO 101.1 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁZEV PŘÍLOHY 1xA4 SO 101.1 VÝŠKOVÝ SYSTÉM: SOUŘAD.SYSTÉM: S-JTSK Bpv 01KO NC EP T csGEFAB XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Mojmírovců X,XXX XX Ostrava Stavbu zajišťuje Správa Ostrava Na Pankráci 56,145 05 Praha 4 AKCE INVESTOR STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Sokolovská 278,190 00 Praha 9 ZHOTOVITEL RDS DATUM PODPIS DATUM PODPIS RAZÍTKO SO 101.1 6/18 061 ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO ZAKÁZKY RAZÍTKO ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR PRAGOPROJEKT/INFRAM - TDI R48 SDRUŽENÍ ZHOTOVITEL STAVBY Společnost D48 FM II STRABAG – EUROVIA SPOLEČNOST: ZHOTOVITEL RDS sídlo: Ruská 398/43,703 00 Ostrava DATUM PODPIS PODPIS Hlavní inženýr projektu: Odštěpný závod Morava,oblast Sever Ing.XXXXX XXXXXX STRABAG a.s.EUROVIA CS,a.s.Oblast Morava,Závod Ostrava ČLEN SPOLEČNOSTI: VEDOUCÍ ČLEN SPOLEČNOSTI ENVIROAD s.r.o.RAZÍTKO 147 54 Praha 4 K Ryšánce 1668/16 ČKAIT 1101551 ISPROFIN 3271267018 ROAD s.r.o.Polanecká 827,721 08 Ostrava - Svinov PRAGOPROJEKT TDI Vratimovská 658/77,718 00 Ostrava - Kunčičky XXXXX XXXXXXX K.Ú.STARÉ MĚSTO U FRÝDKU-MÍSTKU,FRÝDEK,DOBRÁ U FRÝDKU-MÍSTKU,PANSKÉ NOVÉ DVORY GEFAB CS spol.s r.o.D48 Frýdek-Místek,obchvat – II.etapa RDS SO 101.1 – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 01.TECHNICKÁ ZPRÁVA GEFAB CS,spol.s r.o.Str.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A pro stavební objekt SO 101.1 – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ realizační dokumentace stavby ( RDS ) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 2 PODKLADY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
MD-28135_2022-930_7.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX018105C*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-28135/2022-930/7
MD/28135/2022/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen
„Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu
společnosti GEFAB CS,spol.s r.o <.>,IČO 416 02 901,se sídlem Švédská 5,620 00 Brno
(dále jen „žadatel“),doručeného dne 25.8.2022,a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra <,>
Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-151784-4/OBP-2022
ze dne 9.9.2022 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnicích D48 a D56 v souvislosti s akcí „D48 Frýdek-Místek,obchvat – II.etapa“ <.>
<br> Termín: do nabytí účinnosti stanovení místní úpravy provozu
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „D48 Frýdek-Místek <,>
obchvat – II.etapa“ (GEFAB CS,spol.s r.o <.>,11/2021) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra <.>
<br> V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad
návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br>
<br> MD-28135/2022-930/7
<br> Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 2
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br> Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,proti
opatř...

Načteno

edesky.cz/d/5668059

Meta

Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz