« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 22.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D46 č. j. MD-28828/2022-930/5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-28828_2022-930_5.pdf
TECHNICKÁ ZPRÁVA
08/2022
<br> 1
<br> RDS
<br> A4
<br> 01 Adresa provozovny:
<br> Pavelkova 2 Olomouc 772 00
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> DÁLNICE DXX
Uzavírka odpočívky Žerůvky
<br> jaroslav.prochazka
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu,příloha k č.j.MD-28828/2022-930/5
<br>
<br> Dopravní Značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,Pavelkova 2,779 00 Olomouc,IČ : 27848116
<br> Technická zpráva 1
<br>
1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> 1.1.Stavba
<br> Název stavby: Dálnice D46 – Uzavírka odpočívky Žerůvky
Druh stavby: Stavební činnost
Předmět dokumentace: RDS
Budoucí správce: ČR - ŘSD ČR
<br>
1.2.Zhotovitel dokumentace
<br> Název: Dopravní Značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>
Adresa: Pavelkova 2,779 00 Olomouc
<br> IČ : 27848116
<br> 1.3.Stupeň dokumentace
<br> Realizační dokumentace stavby
<br> 2.ÚVOD
2.1.Všeobecně
<br> Bude se jednat o opravu ekodrénu na příjezdu k ČS,který je v havarijním stavu
<br> 2.2.Použité podklady
<br> • Zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích
• Zákon č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
• Vyhláška Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
<br> komunikacích (účinnost od 1.1.2016)
• Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
• Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.398/2009 Sb <.>,o obecných technických požadavcích zabezpečujících
<br> bezbariérové užívání staveb
• ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení
• ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení,Část 1: Stálé dopravní značky,včetně platné národní přílohy
• TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
• TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
• TP 70 – Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení
• TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
• Vzorové listy staveb pozemních komunikací:...
MD-28828_2022-930_5.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX0180YC4*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-28828/2022-930/5
MD/28828/2022/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen
„Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu
společnosti Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO 278 48 116 <,>
se sídlem Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany (dále jen „žadatel“),doručeného dne 29.8.2022 <,>
a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo
vnitra“),č.j.MV-155720-2/OBP-2022 ze dne 6.9.2022 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D46 v souvislosti s akcí „Dálnice D46 – uzavírka odpočívky Žerůvky“ <.>
<br> Termín: 3.–10.10.2022,resp.dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „Dálnice D46 –
uzavírka odpočívky Žerůvky“ (Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,08/2022) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné
věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra <.>
<br> V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad
návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br>
<br> MD-28828/2022-930/5
<br> Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludv...

Načteno

edesky.cz/d/5668057

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz