« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 22.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 č. j. MD-27942/2022-930/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-27942_2022-930_3.pdf
AKCE : TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL: 01 D5 - výměna CB desek A4 OBSAH : EDS TRADE s.r.o.Jungmannova 299/2 Pod Cvilínem 794 01 Krnov IČO: 03832210 DIČ: CZ03832210 Ing.XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX.prochazka Text napsaný psacím strojem Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu,příloha k č.j.MD-27942/2022-930/3.Technická zpráva 1 DÁLNICE D5 Dálnice D5 – výměna CB desek 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1.Stavba Název stavby: Dálnice D5 - výměna CB desek Druh stavby: Stavební činnost Předmět dokumentace: RDS 1.2.Investor stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 IČO 65993390 / DIČ CZ65993390 Zastoupena : SSÚD 10 Ostrov Zhotovitel dokumentace: Název: EDS TRADE s.r.o.Adresa: Jungmannova 299/2,Pod Cvilínem,794 01 Krnov IČO: 03832210 DIČ: CZ03832210 1.3.Stupeň dokumentace Realizační dokumentace stavby 2.ÚVOD 2.1.Všeobecně Stavba řeší opravu poškozených CB desek,které je nutné celé vyměnit.2.1.Použité podklady • Zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích • Zákon č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích • Vyhláška Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (účinnost od 1.1.2016) • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích • ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení • ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení,Část 1: Stálé dopravní značky,včetně platné národní přílohy • TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích • TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích • TP 70 – Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení • TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích • Vzorové listy staveb pozemních komunikací: VL 3 – Křižovatky,VL 6 – Vybavení pozemních komunikací,část 6.1 Svislé dopravní značky,část 6.2 Vodorovné dopravní značky,část 6.3 Vybraná dopravní zaříz...
MD-27942_2022-930_3.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX0180WCI*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-27942/2022-930/3
MD/27942/2022/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen
„Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu
společnosti EDS Trade s.r.o <.>,IČO 038 32 210,se sídlem Čsl.armády 1112/27a,794 01 Krnov
(dále jen „žadatel“),doručeného dne 23.8.2022 a 9.9.2022,a po písemném vyjádření
Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-199940-
2/OBP-2021 ze dne 6.12.2021 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D5 v souvislosti s akcí „D5 CB desky v úseku km 88,5–131,4“ <.>
<br> Termín: 3.–14.10.2022,resp.dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „D5 – výměna CB
desek“ (EDS Trade s.r.o <.>,bez další identifikace) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné
věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra <.>
<br> Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 je oprava poškozených
CB.desek v km cca 88,500–131,400 vlevo a vpravo <.>
<br> V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad
návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5668056

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz