« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Změny č.2 Územního plánu Bystřice pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh OOP k veřejnému projednání zm.č.2 ÚP BpH
Návrh OOP – Změna č.2
<br> územního plánu Bystřice pod Hostýnem
<br>
1
<br> Záznam o účinnosti:
Správní orgán,který změnu č.2 ÚP Bystřice pod Hostýnem vydal: Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem
Datum nabytí účinnosti:
<br> Pořizovatel: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem
Jméno a příjmení: Ing.XXX XXXXXXXX
Funkce: referentka odboru ÚP a SŘ
Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br> Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám.137,768 61 Bystřice pod Hostýnem
<br>
<br>
NÁVRH
Opatření obecné povahy č.…/…
<br>
Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem,jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst.5
písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném
znění,ve spojení s částí šestou - § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,podle § 54 odst.2 stavebního zákona,za použití ustanovení § 43 odst.4
stavebního zákona a dále za použití ustanovení § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.o územně
analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti na svém zasedání dne ….<.> pod č.j.……… <.>
<br>
I <.>
<br> vydává
<br>
Změnu č.2 Územního plánu Bystřice pod Hostýnem
<br>
obsahující:
<br>
- textovou část návrhu změny č.2 Územního plánu Bystřice pod Hostýnem,která je
zpracovaná v rozsahu daném přílohou č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.o územně analytických
podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
v platném znění a která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
<br> - grafickou část návrhu změny č.2 Územního plánu Bystřice pod Hostýnem,která je
zpracovaná v rozsahu daném přílohou č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.o územně analytických
podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
v platném znění a která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
<br>
<br>
Návrh OOP – Změna č.2
<br> územního plánu Bystřice pod Hostýnem
<br>
2
<br> Odůvodnění
<br> Obsahuje:
<br> - textovo...
VV zm. 2 ÚP BpH
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
<br>
<br>
<br>
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> Č.j.: MUBPH 20828/2022 Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXXXX
e-mail: iva.kasalova@mubph.cz
Datum: XX.09.2022 tel.: +420 573 501 942
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Oznámení o veřejném projednání návrhu
opatření obecné povahy Změny č.2 Územního plánu Bystřice pod Hostýnem
<br>
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem,jako
příslušný úřad územního plánování,resp.pořizovatel podle ustanovení § 6,odst.1,písm.a)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném
znění
<br>
oznamuje
<br>
v souladu s ust.§ 20,§ 22 odst.1,§ 55 b a § 52 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění a ve spojení s částí šestou §
171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br>
veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Změny č.2 Územního plánu Bystřice pod
Hostýnem spojené s výkladem,které se bude konat
<br>
<br> v úterý 01.11.2022 v 15.00 hod
<br>
v zasedací místnosti Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem (Masarykovo nám.137,radnice
– velká zasedací místnost,dveře č.3)
<br>
Předmětem návrhu Změny č.2 Územního plánu Bystřice pod Hostýnem je zapracování
požadavků města a majitelů pozemků na změny ve funkčním využití ploch v územním plánu <.>
<br> Změna č.2 Územního plánu Bystřice pod Hostýnem zahrnuje:
<br> L01 – Část stabilizovaných ploch SX,PV,Z a DS se mění na zastavitelnou plochu BI č.2000
L02 – Část zastavitelné plochy BI č.71 se mění na stabilizovanou plochu BI v zastavěném
území
L03 – Část zastavitelné plochy BI č.72 se mění na stabilizovanou plochu BI v zastavěném
území
L04 – Zastavitelné plochy BI č.210,213; DS č.223,224 a část zastavitelných ploch BI č.209 <,>
214,215,216; DS č.218,219,222,279 ...

Načteno

edesky.cz/d/5667865

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz