« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení: dopravní značení ulice U Penzionu, zpevnění povrchu komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-326274.pdf 232,58 kB
XXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: tesarovaeva@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/326274/22
Č.J.: MMP/326907/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 21.9.2022
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 20.9.2022,který podala právnická osoba VIDA GROUP s.r.o <.>,IČO
<br> 29158206,U Školky 355/19,326 00 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným orgánem -
<br> Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-139670-1/ČJ-
<br> 2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> veřejně přístupná účelová komunikace č.X 5210 U Penzionu,v Plzni
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku od křižovatky s účelovou komunikací č.X 5211 K Čerpačce
<br> až po slepý konec ulice U Penzionu
<br> - vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s účelovou komunikací č.X 5211
<br> K Čerpačce po slepý konec ulice U Penzionu
<br>
<br> z důvodu: zpevnění povrchu komunikace
<br> v termínu: 7.10.2022 – 15.12.2022
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO (1x),která tvoří přílohu tohoto stanovení,za
<br> splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>
<br> Dopravní značení pro vyblokování parkovacích stání:
<br> • Dopravní značky na vyblokování parkovacích stání budou osazeny v časovém předstihu
dle povolení silničního správního úřadu,jehož nedílnou součástí bude toto stanovení <.>
<br>
<br> • Po ukončení stave...
stanovene_DIO_U_Penzionu.pdf 1 576,34 kB
STÁNOVENO [ / (If—),“,' “
<br> via“ strát měs Pizne/L b' "“$ © /
<br> “Š“ “ „A »,<.> <.>,G—rr— „„ \ “'WĚŠŠÝFŘM
<br> ; už ' :
<br> „
<br>.:.„u

Načteno

edesky.cz/d/5667657

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz