« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení SILNICE + MK: Žádost o stanovení dopravního značení - Pod Hradem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-324106.pdf 227,12 kB
XXXXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: hrebcova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/324106/22
Č.J.: MMP/325928/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 21.9.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 19.9.2022,který podala fyzická osoba podnikající XXXX XXXXXXXX,IČO
<br> XXXXXXXX,V Rákosí XXX,337 01 Ejpovice,po předchozím projednání s dotčeným orgánem -
<br> Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát
<br> č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 3707 Pod Hradem,v Plzni
<br> - částečná uzavírka vozovky,v úseku před objektem Pod Hradem 24
<br>
<br> z důvodu: Výstavba vodovodní přípojky
<br> v termínu: 20.10.2022 – 28.10.2022
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO (1x),která tvoří přílohu tohoto stanovení,za
<br> splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>
<br> • Provoz bude v případě potřeby řízen osobami poučenými a náležitě vybavenými podle
zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> • Osazení dopravního značení provede profesně způsobilá osoba dle Zásad pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 „Zásady pro označování pracovních
<br> míst na pozemních komunikacích“ ...
DIO_-_Pod_Hradem.pdf 1 122,21 kB
STANovENb'- _
<br> dne: (,!/šv.? Jag z; : »“ 'í/W/JŽVWJ/ZL _ Magistrát: města Plzně._.'
<br> Odbopdapr'aýy ©

Načteno

edesky.cz/d/5667656

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz