« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. U Židovského hřbitova, ul. Vinařská, Beroun-Město - 62997/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

62997.pdf (2.35 MB)
íií Beroun
<br> Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br> Spisová značka:
00853/2022/DOPR/3
<br> Vyřizuje / telefon:
Ing.Daniel Jaroš/
<br> Datum: Číslo jednací:
21.09.2022 MBE/62997/2022/DOPR-
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> E-mail:
doprava5@muberoun.cz
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb,o provozu na pozemních komunikarích a^změnách
někteiych zákonů," ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silmčmm provozu"),na základe zadosti ze
dne'19.09.2022 od právnické osoby Atlantis PRO,s.r.o.Plzeňská 1270/97,150 00 Praha 5,IQ 248 32 448
^zastoupení na základě plné moci ze dne 15.09.2022 Vandou Šimáčkovou,Na Lhotkách 122,267 5J1 Bavor^ne <,>
nar.05.07.1983 (dále jen žadatel) a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR <,>
Krajského ředitelství Po.licie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.:
KRPS-228694-2/ČJ-2021-010206 ze dne 14.09.2022
<br> stanovuje
<br> podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle §
171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> na místní komunikaci (dále jen „MK") úl.U Židovského hřbitova a úl.Vinařská,266 Ol Beroun-Město
z důvodu výstavby vodovodní a kanalizační přípojky <.>
<br> Dopravní značení bude upraveno dle návrhu dopravního opatření které je součástí tohoto stanovení
(viz.sír.3) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích <.>
<br> Komunikace: místní komunikace úl.U Židovského hřbitova,úl.Vinařská,Beroun-Město
<br> Termín: 10.10.2022 - 31.10.2022 (provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím
ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky ...

Načteno

edesky.cz/d/5667613

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz