« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - Páteřní cyklostezka Ohře, úsek č. 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace (644.78 kB)
Libočany !
<br> ZÁHOŘÍ
<br> „sa.olnluouí)
<br> i
<br> JŠ
<br> Souřadnicový systém - JTSK Výškový systém - B.V.p.POPIS ZMĚNY NAHRAZUJE VÝKRES č.DATUM VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT KONTROLOVAL Ing.XXX XXXXXX - AGROBAU v : „,„,Projektový ateliér Ing.XXX XXXXXX Ing.XXX XXXXXX Ing.XXX XXXXXX zemědělských a dopravních staveb
<br> OBJEDNATEL Město Žatec Nám.Svobody 1,438 24 Žatec
<br> Husova ul.3288/ 59,430 03 Chomutov tel.474 686 081,E-MAIL : j.rusnak©post.cz
<br> INVESTOR Město Žatec Nám.Svobody 1,438 24 Žatec FORMÁT „„ STAVBA PÁTERNÍ CYKLOSTEZKA OI-TŘE,DATUM 11- 2021 ÚSEK Č.6 STUPEN DPSPS DOKUMENTACE PRO SPOLEČNĚ POVOLENÍ STAVBY ČÍSLO ZAKÁZKY 171/2021 ROZ OBJEKT SO 101,MĚŘíTKo 1:25000 VÝKRES
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHU
<br> ČÍSLO VÝKRESU (:_D 1
Rozhodnutí (341.81 kB)
*MUZAX00MEQI0* MUZAX00MEQI0 Městský úřad Žatec Stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí Stavební úřad náměstí Svobody 1,438 01 Žatec Spis.zn.: Č.j.: MUZAS/4612/2022/SU/Re MUZA 19627/2022 V Žatci dne 14.09.2022 Pracoviště: Vyřizuje: Tel.: E-mail: třída Obránců míru č.p.295 Žatec Vladimíra Reslová 415 736 494 reslova@mesto-zatec.cz ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Žatec,stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona a dále ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 31.01.2022 podal a dne 08.09.2022 doplnil Město Žatec,IČO 00265781,zastoupené Ing.Kateřinou Mazánkovou,MPA – vedoucí odboru rozvoje města,náměstí Svobody č.p.1,438 01 Žatec 1,kterého zastupuje Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Husova č.p.XXXX/XX,430 03 Chomutov 3 (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení: I.Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r na stavbu s názvem: Páteřní cyklostezka Ohře,úsek č.6 (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.603 (ostatní plocha) a parc.č.1702/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Žatec.Stavba obsahuje: - Jedná se o část od km 0,000 (v místě napojení na nově zbudovanou trasu cyklostezky č.5) až po km 0,140.- Navrhovaná stavba bude využívána jako místní veřejná jednopruhová obousměrná komunikace o ...

Načteno

edesky.cz/d/5667459

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Nabídka zaměstnání   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz