« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Zápis ze zasedání - 21.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 2 (161.53 kB)
prezenční listina k zased ání zo kočov konaného dne.<.> !!r'.(.&{.4.<.>.XXXXX XXXXX XXXXXXX Adríana XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX il ntu rEN ZiegloserMiroslav.Z.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.a a a aa
Příloha č. 1 (475.12 kB)
Obec Kočov,Kočov 29,348 15 Planá
<br> Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Kočov se bude konat
dne 21,<.> 9.2022 oď 18 hod.v zasedací místnosti OÚ <.>
<br> Program:
1.schválení programu
2.výsledek ověření předchozího zápisu
3.určení ověřovatelů zápisu
4.schválení nákupu regálů do archivu OÚ
5.projednání žádosti na odkoupení pozemků p.č.37 a p.č <.>
<br> 2584lI v k.ú.Kočov
6.schválenízáméru pronájmu části obecního pozemku p.č <.>
<br> 242IlI o výměře 38o5m v k.ú.Kočov
7.seznámení s Rozpočtovou úpravou č.312022
8.růruné
9.diskuze
t0.závér
<br> V Kočově dne 14.9.2022
<br> Vyvěšenodne: 14.9.2022
<br> Sejmuto dne: 2192022
<br> ' lJtobtvo7ÉNt' ffO rU Llc o$E cNt' LEs,l llOčou H,rrlrnt unirclrr' pE'čE
0 LEgNi tl\JEret
<br> ' hzNa'Hepi 0 ZaffijeNi,|7HttEvNt'1.1o ejLru,' - iru;;or-r,t4a Ločw
o H(lLru,' !/E//L?h?
Zápis ze zasedání ZO Kočov 9/2022 (217.73 kB)
Zápis
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Kočov č.9/2022,konaného dne 21.9.2022
<br> od 18:00 hodin <.>
<br>
Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák.č.128/2000 Sb <.>,o
<br> obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").Informace o místě <,>
<br> době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst.1 zákona
<br> byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od
<br> 14.9.2022 do 21.9.2022 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na internetových stránkách
<br> obce <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání ZO zahájil starosta obce Kočov přivítáním všech přítomných.Starosta na základě
<br> prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že je přítomno 6
<br> členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je
<br> schopné se usnášet ve smyslu § 92 odst.3 zákona.Omluveni jsou 41,neomluveni 0.Dále byli
<br> přítomni 0 podepsaných a 0 nepodepsaných občanů v prezenční listině <.>
<br> Určení ověřovatelů zápisu
<br> Starosta určil za ověřovatele zápisu č.9/2022 p.Zieglosera a pí.Kantovou.Před hlasováním
<br> byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.K návrhu nebyly vzneseny připomínky <.>
<br> Návrh usnesení
<br> Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu č.9/2022 p.Zieglosera a pí.Kantovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 proti 0 zdržel se 0
<br> Usnesení č.1/9/22 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu
<br> Starosta seznámil přítomné s návrhem programu a v souladu s informací zveřejněnou na
<br> úřední desce.Starosta doplnil program ještě o tři body:
<br> - Zhodnocení stavu LHC a návrh následné péče o lesní majetek
<br> - oznámení a zahájení stavebního řízení – křižovatka Kočov
<br> - Aukční vyhláška ev.č.30337/P/2022-HMSU
<br> Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.K návrhu programu
<br> nebyly vzneseny jiné návrhy na doplněn...

Načteno

edesky.cz/d/5667421

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz