« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Doručení neznámému vlastníkovi-stavební povolení Cyklostezka pro chodce a cyklisty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha -doručení neznámému vlastníkovi-stavební povolení Stezka pro chodce a cyklisty.pdf
©
<br> řádům im ' “ím i:“ra „; "ff ŠŠŠ Hříšní UCĚ: v / „ Pra/Mae 1202040044433 G_ %ZZ,?; Qwe— Mq 402;
<br> % na,<.> M/ if,—fm? Wae/325? EPROJEKT s.r.o
<br> Na Hrázi 781/15 Přerov 750 02 PŘEROV I-MĚSTO
<br> lii|lillllllllílllllllliiili
<br> 4A1A122?1 EDCBlCSEEčQASBESDEG
<br> NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE 001 124873632 Ing.XXXXX XXXXXX / XXX XXX XXX Plzeň XX.X.XXXX
<br> Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem
<br> DoolD:001043089911 |A:222\p21-1 ?2372300 Venxszmzzs QUICK 51111 lstí
<br> EMIDTGDDDOODOSZTGDSQO BOID:001A
<br> Vážená paní,vážený pane <,>
<br> dovolte nam.abychom reagovali na Vaší žádost ze dne 28.3.2022,ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení <.>
<br> V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ni související činnosti na pozemku parcelní číslo 1236/1 + dle PD v katastrálním území Lipník nad Bečvou vedené pod názvem „Stezka pro chodce a cyklisty Lipník,Chmelnice -
<br> Bečva“ se nachází zařízení venkovního vedení VN 22kV,elektrické stanice 22/0,4kV,zemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> Sdělujeme Vám,že společnost ČEZ Distribuce,a.s <.>,souhlasí s předloženou projektovou dokumentech
<br> Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
<br> 1.V OP VN není možno vysazovat stromy a nechat růst porost vyšší jak 3 metry dle zákona 458/2000 Sb <.>,546,odstg
<br> R4F100 Requpe:Q RquxtlD:001 7728500 Procele:CS-20220427T13445200! BONMZISUCSPHN DocTypeíšzostAí/(Bj SAPtyp:Dopis-DOP—042 ZakID:001381
<br> Před započetím stavby zajistí zhotovitel vytýčení kabelového vedení (servisní organizace ČEZ Distribuce) a ruční vykopání sond pro přesné zjištění polohy a hloubky uložení kabelů v terénu.Zemní práce
<br> v ochranném pásmu kabelového vedeni musí být prováděny ručně.Jestli byly vykopány ručně sondy pro přesné zjišt...
Doručení neznámému vlastníkovi-stavební povolení Stezka pro chodce a cyklisty.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/15108/2022/3256
<br> Naše čj.: MU/18997/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 14
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 17
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 17
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.13/A 20
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 20.09.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ č.9/2022
<br>
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako speciální stavební úřad dle ust.§ 15
odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),příslušný podle ust.§ 94j odst.2 stavebního zákona
s odkazem na § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),ve společném územním
a stavebním řízení přezkoumal podle ust.§ 94j až 94o stavebního zákona žádost o vydání
společného povolení,kterou dne 13.07.2022 podalo
<br>
Město Lipník nad Bečvou,IČO 003 01 965,náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad
Bečvou
<br> zastoupené na základě plné moci spol <.>
<br> EPROJEKT s.r.o <.>,IČO 623 61 457,Na Hrázi 781/15,750 02 Přerov
<br> (dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
podle ust.§ 94p odst.1 stavebního zákona a ust.§ 13a vyhlášky č.503/2006 Sb.<,>
o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> schvaluje stavební záměr
<br> jímž se umísťuje a povoluje stavba:
<br> „Stezka pro chodce a cyklisty Lipník,Chmelnice - Bečva“
<br> SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty
<br> situované na pozemcích parc.č.1235/1-orná půda,1235/28-chmelnice <,>
<br> 1235/26-chmelnice,1235/29-orná půda,1236/1-vodní pl <.>,1235/67-...

Načteno

edesky.cz/d/5666680

Meta

Územní plánování   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz