« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Libochovice, Třebenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Libochovice Třebenice stanovení PÚ objízdná trasa - Koštice - WALI CZ.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 33315/2022
<br> Č.j.: ODSH 133074/2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel/fax.:
<br> Mobil:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 21.září 2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
<br> znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku silnic II.a III.tříd,místních a veřejně přístupných
<br> účelových komunikací v obvodu své rozšířené působnosti,v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích spočívající v
<br>
<br> umístění přenosných dopravních značek:
<br>
<br> na silnici č.II/246 a II/237 v Libochovicích a Třebenicích,dle přílohy č.1
<br> v souvislosti s uzavírkou silnice č.II/246 v obci Koštice a vyznačení objízdné trasy <.>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu na dotčené pozemní komunikaci se stanovuje od 3.10.2022 do 16.10.2022 <.>
<br>
<br> Další podmínky:
<br>
1.Určené svislé dopravní značení bude osazeno podle technických podmínek TP 66 (Zásady pro označování
<br> pracovních míst na pozemních komunikacích),bude vyhotoveno v základních velikostech a barevném provedení
podle ČSN EN 12899-1 (Stálé svislé dopravní značení),dále bude vyhotoveno v souladu se zákonem č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních kom...

Načteno

edesky.cz/d/5666677

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz