« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Značení - stanovení přechodné úpravy provozu - I/27 Klatovská, Plzeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_1_-_1_x_situace_DIO.pdf 1 034,93 kB
21.09.2022 08:29
<br> „£qu „ "Dio „Bazzgatgíd' Říš; ío CAM 'í)
<br>.a-
<br> „ bezpečný po Ěb,- " = m *
<br> - \_ “ ' * - ' - ' b d ma \ 65 " ' ' ;,- u & za) n (_.\ í - ““““ka * _ - -,<,> - - - lávkamnsezárxadíim „___.- _
<br> !
<br> Henri-nm
<br> za křižovatkou s u!
<br> Barmě bude značka IP ma na ' chodníku kde bude zřízeno -,<.> oovnj misto bude umlslěna E13 fo „ciouzavimeavzdla
<br> _ |
<br> © © úsek potřebný pro sznnI \
<br> prmlm misía bude s ru Tacovmml vír-lá ov líb s idsuhemv dkcván
<br> obnu stranach n
<br> Ffedslihom vybl :: Éí předstihem vyblokmrán ŠÍ'É'W'V „ nd.|.Chemi „wm —— —,značkami 328+E13(+E8c) “"'1 www m ! 61 m m 5 ! na příjezdu ve Skrelové „L a ve vpzdu do Bendnw uí.budou umístěny značky :S Ha se smémaíemskutečneho tvaru uzav-idey._\ “* m _ ' \ _ __“94,za křižovatkou & ul.Kardinála Berana bude značka IP 1Ua„ na chodnlku kde bude zřízeno pracovní měsíc bude umístěna E13 3 '- mformaci [) uzavuce a vzdáleností \ <.>
<br> na příjezdu : Furkyňevw uí bude zneplalném stávající vedoruuné | svisíé značení,před křižovatkou s Kíatovskou třídou bude umístěna značka C?
<br> uzavírka budeprovedena příčnou uzávěmu 22-15 mm Ssvěuytypu H+ 81 + E13
<br> v ndov i I'.udeu řn uik
<br> vstup do budovy bude umožněn íávkou se záhradřím.komunikace bude uzavřena & dwodm na ni muhou bezpecne vstcuplí chodník na prctělší strane nebude omezen
<br> n Klaíovsk & 1 ve \m' J kov ní en'í dni inch í
<br> stávajíc: vodorovné í swslé značení IP 19 bude zneplatnénu & nahrazena novým IP 19.doprava bude svedena do díuízeho jízdním pruhu klerý nebude omezen
<br> pracovni mlsio bude zfizenu v chodníku za leho uzawrky Chada budou prevedena okolo komoram p(ůchody co budou budou zajíšiěny lávkamí sazábradíím
<br> u i : mam-us vczidl e: i,'.erka
<br> ale? značkami <.>
11032_-_znaceni_VVOOP_Suptel_Plzen_-_I-27_Klatovska_Plzen_kabel_NN.pdf 234,90 kB
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18,30613 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Vaše č.j.: bez
Ze dne: 20.9.2022
Naše č.j.: PK-DSH/11032/22
Spis.zn.: ZN/2287/DSH/22
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1 x situace DIO
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: olga.rihova@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 20.9.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
základě návrhu společnosti SUPTel a.s <.>,se sídlem Hřbitovní 1322/15,31200 Plzeň
- XXXXXXXXX,IČ XXXXXXXX,ze dne XX.X.2022
<br> s t a n o v í
<br> v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu,po předchozím
projednání s dotčeným orgánem,tj.Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň <,>
dopravní inspektorát,stanovisko ze dne 16.12.2020,pod č.j.: KRPP-138082-1/ČJ-
2020-030506-2,následující přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích – na silnici I/27 (ul.Klatovská) v Plzni,ve směru z centra (Lochotín –
Bory),v délce cca 200 m,z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany pracovníku
provádějících stavební práce na chodníku podél ul.Klatovské a zajištění bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu na silnici I.tř.(I/27) ve směru Lochotín - Bory,které si
vyžaduje omezení silničního provozu částečnou uzavírkou (jednoho pravého jízdního
pruhu),v úseku cca od křiž.silnice I/27 (ul.Klatovská) a MK (ul.Hálkova) po křiž <.>
silnice I/27 (ul.Klatovská) a MK (ul.Bendova/nároží),viz příloha 1 (situace DIO),za
účelem provedení stavebních prací – pokládka nového zemního...

Načteno

edesky.cz/d/5666528

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz