« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Opatření obecné povahy - příkaz o dopravním značení (přechodném) - PDZ 15/2022, ul. Zelená, parkoviště za domem 73/A.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1317.pdf
7710 Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky odbor místního hospodářství Vaše značka: Ze dne: Č.j.: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: MH 16375/2022/OMH/Bur SZ MH 16375/2022 XXXXXXXXX XXXXXXXXX +XXX XXX XXX +XXX XXX XXX Burianova@marianskehory.cz XX.09.2022 písemnost ev.Č.: Vyvěšena dne sňata dne za správnost ukáS LukŠa,DIS.souběžně zveřejněna na internetu 21 -os- 2022 XXXX XXXX Dělnická XXX/XX XXX XX Ostrava — Poruba Opatření obecné povahy Podle § § 171-173 zákona Č.500/2004 Sb.správního řádu,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení.Příkaz o dopravním značení (přechodném) Statutární město Ostrava,ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky,odbor místního hospodářství jako věcně a místně příslušný úřad pro místní komunikace III.-IV.třídy dle § 139 zák.Č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení článku 23 písm.2b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.10/2022 (Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů),ve smyslu § 124,odst.6 zákona a § 77 zákona Č.361/2000 Sb <.>,platném znění,a dále na základě souhlasu Policie CR,MR — DI,č.j.KRPT-214662/CJ-2022-070706 ze dne 07.09.2022,stanoví přechodnou úpravu silničního provozu takto: Příkaz o dopravním značení č.PDZ 15/2022 Ul.Zelená,parkoviště za domem 73/A Podmínky příkazu: Dle tohoto příkazu bude instalováno na parkovišti na ul.Zelená v Ostravě — Mariánských Horách přechodné dopravní značení dle návrhu,který je přílohou tohoto příkazu.1.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení § 62,odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,musí být v souladu se zásadami pro jeho provádění a umist'ování.Dále platí,že budou použity výhradně dopravní značky a zařízení schválené k užívání na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů CR,resp.odpovídající schválenému typu.2.Dopravní značení instalované podle tohoto příkazu s výjimkou změn stávajícího dopravního značen...

Načteno

edesky.cz/d/5665789

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz