« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6108/22/Stará Ves nad Ondřejnicí - "Oprava povrchu silnice III/4804 Košatka a 4805 Košatka".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1312.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> Magistrát města Ostravy
Odbor dopravy
<br> Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.:
Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Datum:
<br> 29.8.2022
<br> SMO/625o06/22/OD/Šev
S-SMO/5646i6/22/OD
<br> Ing.Ševěák
+420 599 44 2031
+420599442034
vsevcak@ostrava.cz
<br> 20.9.2022
v i i v
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu
<br> Opatření obecné povahy
<br> písemnost ev.Č.: ř13 Ů2
vyvěšena dne : 2 l •O9- Zf)12
sňata dne
<br> za Správnost : XXXXX XXXXX,DI
Souběžně zveřejněna na internetu
<br> - dle rozdělovníku -
<br> podle § j 171-173 zákona Č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> a podle § 77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (dále v textu „dopravní zákon")
<br> Stanovení dopravního značení (dočasného) č.6108/22/Stará Ves nad Ondřejnicí
Magistrát města Ostravy,odbor dopravy podle ust.§ 124 odstavce 6 zákona o silničním provozu věcně příslušný
<br> a podle ust.§ 1 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a ust.§ 12 vyhlášky
<br> č.346/2020 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností,území obvodů hlavního města
<br> Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností
<br> stanoví pro silnice II.- III.tř.a pro místní komunikace I.-IV.tř.ve svém správním obvodu ve smyslu § 77 <,>
<br> zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu silničního provozu z důvodu vlastních
<br> stavebních prací v souvislosti s akcí:
<br> „O prava povrchu silnice III/4804 Košatka a 4805 Košatka" <.>
Podmínky stanovení:
<br> 1.Stanovení bude provedeno podle v příloze doloženého dopravního značení,ověřeného Policií ČR KŘ DI
<br> Ostrava,pod č.j.KRPT-210222/CJ-2022-0700DP ze dne 20.9.2022 <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 tohoto příkazu bude dopravní značení a zařízení včetně změn v této
<br> souvislosti vyvolaných uvedeno ...

Načteno

edesky.cz/d/5665784

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz