« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - MÚ - stanovení: DZ - Rekonstrukce mostu ev.č. Ch-M3 přes Klabavu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-252916.pdf 233,75 kB
Mgr.XXXX XXXXX telefon :XXX XXX XXX email: vanac@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/252916/22
Č.J.: MMP/322556/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 19.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> na základě návrhu ze dne 22.7.2022,který podala právnická osoba Metrostav a.s <.>,IČO
<br> 00014915,Koželužská 2450/4,180 00 Praha,kterou zastupuje firma SAFEROAD Czech
<br> Republic s.r.o <.>,IČO 25229761,Plzeňská 666,330 21 Líně - Sulkov,po předchozím
<br> projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor
<br> vnější služby,Dopravní inspektorát,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu:
<br>
<br> • na místní komunikaci III.třídy č.C10067 - ul.Hutní - nově rekonstruovaném mostě č <.>
Ch - M3 přes řeku Klabavu
<br> − osadit svislé dopravní značky č.P7 (Přednost protijedoucích vozidel) a P8 (Přednost
před protijedoucími vozidly)
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> Důvod stanovení místní úpravy: rekonstrukce mostu č.Ch – M3 v ul.Hutní přes řeku Klabavu
<br>
<br> Realizaci dopravního značení zajistí navrhovatel v termínu do vydání kolaudačního souhlasu <,>
<br> popřípadě předčasného užívání stavby <.>
<br>
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> − místní úpravu provozu na pozemní komunikaci provede dle technické normy ČSN EN 12899-
1,vzorových listů VL.6.1 <.>,TP65-II.vydání,vyhlášky Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se p...
252916_22_mostChrast_Hutni.pdf 1 181,61 kB
| | \ >< \ \- \ QQQQQQQQQQQQAQČA M č [ ČNÍ VÝKRES “* * < OOOOOAOA * KOORDINA N SITUA __\ \_ \.QAQO.A.„ M 12100 \ 824 \ A * W.<.>.; „Mu (M,L gmmlmr pandy) :| Aslalřovú *“va Novi kontfrukco (mon) \ \.„„ mr.mmm domw ' _ Siávujfcf kansrmkca.| \' / * Betonová římsa Frwízoml kor-druke- |l \' _,l „ Nozpavnšnů komunikace (krajnice) (ma' brod) \ \ ONI ' * x 5 dl lb " \ xtovunlm ““""" “ u ————— Hmnico porody \ '“ N ________ Í Provizomf komunlkoco pro pěší \\ / \\ / _Íl _ É Zarrzanr siovsnlšiě -------- amu sravunrm './ \./ / \ / \ / - lŽEl MISE SE |./\/ \ K --— >)— — Kanalizace (Vadou-nu Plzni u.) !.\ \_ --— -—> — Vodovod (Vasim Plun u.) " \ \.— N — Rod:-mu? NN (CEZ Distribuci.o.s.) \ >< \ / 38000._.ox <.>,—— Podzimní motnllcký kubol (CEI'IN) " __ <.>,A,\ \ —,_ —— Nadzemní vedení ve (Obec Christ) \ \ / 4500 __ \ 16000 _ "\ | | ' "\ \ \-\_\ POZNÁMKY '.\ "MUM“ "m _.\ \ \ _ - mykmopgtzukmhn pouze schomoflcký hor a umlaiinf provlzomf konstrukce a m „ _ _ pro.„.“= z— <.>,sram“ \.<.> x \\ — “.<.> :-“MMMWWM „.\ /,! >< \.'\4\ modu,jo věcí zholovholo.khrý Invku navrhne dla svých mgnosff (Innrdňmfho “ Imhkfuňlidsfu hrvvh Íhkifnlkcíclpo.---------- *“ *" \ \ - „,<.>,<.> ------------ \ / [ X \ 548/32 \\ _ Úpravu pHIuhIGho brodu msíxomgdona prod ldř/lifksm duby a po dokončení """"" \ * - d.540/ 14 ___----""'3'('-.\:-- 32mm,824 H,\ “1.131 - 3.1.1332.\;?Lkrurny Sumýš" vidu-Inf n doslupnů hrany knusfmkcí u ------- \ \ / l \ x 5,90 kterých polohu bylo možno ovlm.[wu—Il zukmluny skrytí hrany,\sou Mo 'f' \ \ Í 542/6 ' vykuslony puuzl jako odhad pral-mnm u jejich XXX o polohu nulu ovlm <.>,\ „_ ».- »— - R = 260 \ \? R = 95 m 3 - ma mhquním nik-rých :hvobnfdl prací |.zhotovitel pwrnsn provést vynčsní ' \ ___- )r- '" »“ "“ _l / Í >< ? = 20.408 \ 'aq.| = 3,379 m “,všuch stávajících Inionýnkých :m.Je povinen :.umim" : pažuduvky " „pm-zm u“ “* *“ "' „š \“ / y = 0,501 m.310; y = 0.079 m 3 "wm „ma,vyjddhní sprdvců ke sv 0 vylúdhnf 0055 u tyto mpok'lowf »“ ' ' "LI "_ »— "— »— - - »—,[ >< / [.g),+ \0 \\...

Načteno

edesky.cz/d/5664636

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz