« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022 9 vývěska ZM kasárna.pdf
Město Cheb
<br> odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb
<br> náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br> tel.354 440 111
<br>
Č.j.MUCH 91594/2022 V Chebu dne 19.09.2022
<br>
Z Á M Ě R
<br> města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc
<br> zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
Město Cheb zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1) zákona číslo 128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,po projednání Zastupitelstvem města
<br> Chebu dne 15.09.2022 – usnesení ZM č.191/39/2022,záměr na prodej hmotných
<br> nemovitých věcí – pozemků ve vlastnictví města Cheb pro společnost Zlatý vrch s.r.o.<,>
<br> IČO 09340114,se sídlem Hvězdova 1716/2b,Nusle,140 00 Praha 4:
<br>
Katastrální území Cheb
<br>
<br> •pozemek parcelní číslo st.6744 – zastavěná plocha o výměře 1 247 m2,jehož součástí je
<br> stavba č.p.2467 <,>
<br> •pozemek parcelní číslo st.6869 – zastavěná plocha o výměře 737 m2,jehož součástí je
<br> stavba bez čp/če <,>
<br> •část pozemku o výměře 75 814 m2,která bude v budoucnu oddělena z pozemku parcelní
<br> číslo 527/1 – orná půda o výměře 109 882 m2 <,>
<br> •část pozemku o výměře 111 m2,která bude v budoucnu oddělena z pozemku parcelní číslo
<br> 560/15 – orná půda o výměře 495 m2 <,>
<br> •část pozemku o výměře 23 974 m2,která bude v budoucnu oddělena z pozemku parcelní
<br> číslo 552/2 – ostatní plocha o výměře 168 941 m2 <,>
<br> •část pozemku o výměře 282 m2,která bude v budoucnu oddělena z pozemku parcelní číslo
<br> 555/5 – ostatní plocha o výměře 4 266 m2 <,>
<br> •pozemek parcelní číslo 569 – trvalý travní porost o výměře 1 210 m2 <,>
<br> •pozemek parcelní číslo 571/1 – ovocný sad o výměře 18 269 m2 <,>
<br> •část pozemku o výměře 4 665 m2,která bude v budoucnu oddělena z pozemku parcelní číslo
<br> 590/1 – ostatní plocha o výměře 7 729 m2 <,>
<br> •pozemek parcelní číslo 590/5 – ostatní plocha o výměře 801 m2 <,>
<br> •pozemek parcelní číslo 590/6 – ostatní plocha o výměř...
SOSB_Mesto Cheb_Zlaty vrch_FINAL
SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ
<br> kterou uzavřeli:
<br>
<br> (1) Město Cheb,se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 02 Cheb,IČO:
00253979
<br> zastoupeno ___________,starostou
<br> (dále jen „Budoucí prodávající a povinný“)
<br> a
<br> (2) Zlatý vrch s.r.o <.>,se sídlem Hvězdova 1716/2b,Nusle,140 00 Praha 4,IČO:
09340114,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,sp <.>
zn.C 344518
<br> zastoupena panem Markem Unčovským,jednatelem
<br> (dále jen „Budoucí kupující a oprávněný“)
<br> společně též jako „Smluvní strany“
<br>
<br> VZHLEDEM K TOMU,ŽE:
<br> (A) Budoucí prodávající je výlučným vlastníkem souboru pozemků v lokalitě Zlatý vrch
Špitálský vrch v Chebu <.>
<br> (B) Pozemky Budoucího prodávajícího jsou úplným zněním územního plánu Města Cheb
po vydání změn č.4,9,12,13,15,17,18,19 a 20,účinným od 13.2.2021 (dále jen
„Územní plán“) vymezeny jako významné rozvojové plochy,které jsou z části jako
plochy bydlení určeny k výstavbě a z části jako plochy veřejných prostranství a veřejné
zeleně určeny k realizaci veřejné zeleně <.>
<br> (C) Budoucí prodávající má zájem zajistit prostřednictvím soukromého investora stavební
a urbanistický rozvoj lokality Zlatý vrch a Špitálský vrch v souladu s Územním plánem
a dále má zájem poskytnout budoucímu kupujícímu rozumně očekávatelnou
součinnost při rozvoji této lokality,zejména při realizací komunikací,inženýrských sítí
a veřejné zeleně <.>
<br> (D) Za tímto účelem Budoucí prodávající zveřejnil ve dnech od 01.07.2020 do 31.12.2020
pod č.j.MUCH 49178/2020 podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve
znění pozdějších předpisů záměr prodat soubor jím vlastněných pozemků v lokalitě
Zlatý vrch a Špitálský vrch zájemci ve výběrovém řízení formou veřejné elektronické
aukce (dále jen „Výběrové řízení“).Záměr tvoří přílohu č.1 této smlouvy (dále jen
"Záměr") <.>
<br> (E) Budoucí kupující podal ve Výběrovém řízení nabídku na koupi pozemků a jejich částí <,>
které jsou graficky vymezeny v příloz...

Načteno

edesky.cz/d/5663994

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Volby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Volby   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz