« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/21324; č.j. MUCH 92480/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 92480/2022_příloha 2
SITUACE NÁVRHU DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ PO DOBU VÝLOVU RYBNÍKA AMERIKA,FRANT.LÁZNĚ
<br> PL)-Žák? <.>
<br> mw u 7 Za“
<br> a živalm )
<br> odbor stavebni
<br> Z/
<br> holomci-ý: _ w - „1-3 '
<br> Éf/ ' M ESTSRY U A-
<br> čr <,>
<br> &" && CHEB
<br>.<.> / (wait/frak— Krajska sprava ;! údržba silnic Karlovarském kraje
<br> příspěvková-or aniza'c Sokolov.Chebská 232g.PSC“ 326 až & zez L-
<br> IČ: was-non DIC'-'CZ?U947O.<.>.<.>.<.> 23 v ý„/_„/
<br> Ř && (gui—:> „coomcšmv
MUCH 92480/2022_příloha 1
iy,of.ZolL %?
<br> 40
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÚ ÚPRAVY F_ROVOZU NA SILNICI |||/21324 PO DOBU VÝLOVU
<br> RYBNÍKA AMERIKA,FRANT.LÁZNĚ 7\_ Nový Vrch / L _.<.> __ |._ __ <.>
<br>.—_ "v.<.> —„4 - __ - „\\-.<.> -.l.“ _ ' Řičníryb.D',<.>.:.-I'.ÝN "ť.“ (\ ' »“Í' " ";-_; -
<br> Slatina
<br> ' bdbor stavební-
<br> a životního WM
<br> mw— “m 2551 I&— goza_ aaoQoe ' $$$/mír; <.>
<br> “Maga—finan-
<br> -'.<.> Pri—sněmy - - - „.<.>.Sam.-Cheb-zř'v-faam-zace-.- =**Ěř/ "lé-=mvozaššjěfšřscššów.)%
<br> _Nwm3 leaN\ *
MUCH 92480/2022 - Rybářství Mariánské Lázně_silnice III/21324
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.j: MUCH 92480/2022 Cheb 20.09.2022
Sp.Zn.: KSÚ 7755/2022
Sk.Zn.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 2/2
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
smidova@cheb.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti Rybářství Mariánské Lázně s.r.o <.>,IČ: 280 34 431 <,>
Klíčová 199/2,353 01 Mariánské Lázně,na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III.třídy č.21324 (dále jen
„silnice III/21324“) umístěné na p.p.č.1069/1,k.ú.Františkovy Lázně,obec Františkovy Lázně (ul.Jezerní),po předchozím
písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje ze dne 12.09.2022 pod č.j.: KRPK-77259/ČJ-2022-190206,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5
zákona o silničním provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/21324 umístěné na p.p.č.1069/1,k.ú.Františkovy Lázně,obec Františkovy Lázně (ul.Jezerní) <,>
v rozsahu: dle návrhu tvořícího grafickou přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení a umístění dopravního značení: Přenosné dopravní značky budou provedeny jako retroreflexní,upevněny
spodním okrajem ve výšce min.0,60 m nad úrovní vozovky na červenobíle pruhovaném pod...

Načteno

edesky.cz/d/5663992

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz