« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Libochovice, Křesín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Libochovice Křesín stanovení PÚ objízdná trasa - ŽP2299 Koštice - VIAMONT.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 33008/2022
<br> Č.j.: ODSH 128598/2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel/fax.:
<br> Mobil:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 19.září 2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
<br> znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku silnic II.a III.tříd,místních a veřejně přístupných
<br> účelových komunikací v obvodu své rozšířené působnosti,v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích spočívající v
<br>
<br> umístění přenosných dopravních značek:
<br>
<br> „IP22 – Změna organizace dopravy“,„IP10a – Slepá pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou „E13 – text:
<br> ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD UZAVŘEN“,„B4 – Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou „E13
<br> – text: MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“,„IS11a – Návěst před objížďkou“,„IS11b – Směrová tabule pro
<br> vyznačení objížďky“ na silnici č.II/246 a II/237 v obci Křesín a Libochovice,dle přílohy č.1 - 2 v souvislosti
<br> s uzavírkou železničního přejezdu P2299 v obci Koštice a vyznačení objízdné trasy <.>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu na dotčené pozemní komunikaci se stanovuje od 29.9.2022 do 30.9.2022 <.>
<br>
<br> Další podmínky:
<br>
1.Určené svislé d...

Načteno

edesky.cz/d/5663169

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz