« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravní značení komunikace v centru Plzně, pokládka optické sítě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-320361.pdf 267,44 kB
XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/320361/22
Č.J.: MMP/320802/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 16.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 15.9.2022,který podala právnická osoba BOHEMIATEL,s.r.o <.>,IČO
<br> 60491515,Libušská 27/210,142 00 Praha,po předchozím projednání s dotčeným orgánem -
<br> Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát
<br> č.j.KRPP-74823-2/ČJ-2022-030506-2,ze dne 25.května 2022 podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br> místní komunikace III.třídy č.C 0117 Veleslavínova,v Plzni
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku mezi ulicemi Perlová – sady 5.května
<br> - částečná uzavírka vozovky,v úseku:
<br> • za křižovatkou s ulicí Rooseveltova,po pravé straně ve směru jízdy
<br> • v křižovatce s ulicí Perlová – obě nároží
- úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku na rohu s ulicí
<br> Sedláčkova,vedle objektu Veleslavínova č.363/33
<br> - vyblokování 2 parkovacích stání v úseku za křižovatkou s ulicí Rooseveltova,po pravé straně
<br> ve směru jízdy
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 0120 sady 5.května,v Plzni
<br> - částečná uzavírka vozovky:
<br> • po pravé straně ve směru jízdy v úseku za křižovatkou s ulicí Sedláčkova a v křižovatce
s ulicí Dominikánská
<br> • v úseku před objektem sady 5.května č.295/33,č.23/34 a č.57/38...
stanovene_DIO_MK_v_centru_-_Bohemiatel.pdf 2 685,48 kB
Etapa-“4 - <.>
<br> " ' ;,<.> : _ C-Ž'ďíapm ! Etapa-2 ' _.Etapa-5- “\
<br> '-C'2'.3' ' 0.2.5.' “,_,' r Etapads _ Etapa-15.mpř.<.> Etapa-57" C.2.10.ČŠ2\\ /C|Et;pg;7-.CELÉ;
<br> V.".dne: %ŽÚŽZ
<br> ) !
<br> Etapa“ '" /.- * FW “*“ -.<.> _ cu: „IV)/5% Mík C_„2 „1 1 _ * ' \ " ' :" Magistrát města Plzně ' \ „„ ' E_japa—w Odbor dopravy _
<br> Etapa-1.2'L'\.' EHC-2.12.<.> <,>
<br> Í.<.>.ařpa'g -_ ?meWM.»/f/M ;
<br> Etapa—11
<br> £\ Zhotovitel projektové doku mentace,) mw projekt s.r.n.tel: ggg 6533 322: W hpnpmlenz -.'.'.' HPN PROJEKT mggžggrířaň s-mail: info©hpnprojekuz.| -._ 2 1 4 '.' - Dlo _ PLZEN Objednatel: BOHEMlATEL s.ro <.>
<br> :“ ' ' -- '.u u.C 2 1 5 POKLÁDKA KABELOVÉHO VEDENÍ Vypracwal: Danie'Wák
<br> ! _,l l _ OPTICKÉ SÍTĚ _ PNVEL 2022 Zodp.projektant XXXXX XXXXXX C X X X _ Datum: XX/XXXX
<br> ' l l " _ ; "z SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHU Stupeň: RDS - __.<.> _.<.> = _ - :.-\ =.- _ „„.<.>.<.>.<.> :.-.<.>.1._,<.> _.=__.—_._.__.<.> __.<.>._„_._.<.> _.<.>.<.>.<.> "-.<.> -„.<.> „- ___.-_7-„_=_„„„.__„_,<.> __.<.>.„Ham-M.“—.<.>.<.>.<.>._„„_„.=._._.<.> _._.<.>._ -_.„ __.<.> <.>
<br>,<,>.<.> — DATUM: STUPEN PD: DIO - PLZEN POKLADKA KABELOVEHO VEDENI "ngrrggggéw— \ekggggggggg &) 07/2022 R05
<br> 394 12 Obrataň e-maíl: lnlo©hpnpmjekch / FORMAT MĚŘ í TKO:
<br> HPN PROJEKT ' ' ' A3 1 500
<br> L;_ Pí'li %,/////,\\,_ Ž D & KKH KK 2L
<br> 5265///.<.>
<br> OPTICKÉ SÍTĚ- PNVEL 2022
<br> /',/ g," <,>
<br> Él'o' SS/,; //,' Cíl/Q),' * ' //
<br> / “'n / š ' / š a
<br> 5265/28
<br> AreóIVŠ
<br> 5265/27/
<br> /89
<br> Krajský s
<br> Pedagogická fakulta
<br> /9/
<br> 21/42
<br> 342/45
<br> \ \ _ a! e/ _.O 3 257/31 ' 267/4! „___t /82 KP kk /2 “' = '":Š 16/29 ___ _ /83 15/27 14125
<br> --.r1- 1-—
<br> o|o - PLZEŘ POKLÁDKA KABELOVÉHO VEDENÍ "322221132 “332223322 ČŠ C 2 2 “33022 m;; OPTI CKÉ SÍTĚ- PNVEL 2022 394120brataň e-ma11:1nfv©hpnpmjekuz HPN PROJEKT.<.>.FUZŠAT: MĚ1Ř1T5K3=0.; 3 a 525//5 % 2330/19 528 22/4 _ 2395/21 _ ] 525 22/15 on? ? /89/2 \.? :* 1._ „Ní/$ \ \ \\ / 348/8 / 54
<br> /,© KKP...

Načteno

edesky.cz/d/5663016

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz