« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení: dopravní značení K Valše, pěší propojení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-321635.pdf 234,02 kB
XXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: tesarovaeva@plzen.eu MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ Odbor dopravy Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/321635/22 Č.J.: MMP/322718/22 V PLZNI DNE: 19.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu ze dne 16.9.2022,který podala právnická osoba H & B COMPLEX s.r.o <.>,IČO 27602991,Kurzova 2201/22,155 00 Praha,po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-87340-2/ČJ-2022- 030506-2,ze dne 8.června 2022 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci: místní komunikace III.třídy č.C 7701 K Valše,v Plzni - částečná uzavírka vozovky,v úseku od napojení na místní komunikaci IV.třídy č.D 7703 Spádná k objektu K Valše č.47/17 – po pravé straně ve směru jízdy k ulici Klatovská – viz.2x DIO z důvodu: pěší propojení v termínu: 1.10.2022 – 20.10.2022 dle přiložených odsouhlasených situací DIO (2x),které tvoří přílohu tohoto stanovení,za splnění následujících podmínek: Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: • Po ukončení stavebních prací bude přechodné dopravní značení odstraněno.• Provoz vozidel v úseku pracovního místa bude řízen světlenými signály v pracovní době od 7:00 – 18:00 hod.Č.j.MMP/322718/22 str.2 XXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: tesarovaeva@plzen.eu • Provoz bude v případě potřeby řízen osobami poučenými a náležitě vybavenými podle zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.• Osazení dopravního značení provede profesně způsobilá osoba...
stanovene_DIO_K_Valse.pdf 2 068,26 kB
SITUAČNÍ ZÁKRES UMÍSTĚNÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> vv;
<br> SCHÉMA DIO - Plzeň,ul.K Valše - zábor pro stavební práce(pesn propojeni) _.Začátek a konec realizace: LEGENDA.— zabor stavby
<br> Muni (7:00 118%0061'191)
<br> ; &
<br> SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ DOČASNÉHO SVISLÉHO
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Wolfa—Memomd “nM—Máma nihž/Iman? SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ TRVALÉHO SVISLÉHO Wim WWW DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ signály).mmlWKWMMK stavenÍŠťěm kyvadlově ŠGĚDĚKEEGHÍ TH?
<br> SÍTUAČNÍ ZÁKRES UMÍSTĚNÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ SCHEMA DIO - Plzeň,UI.K Valše - zábor pro stavební práce(pěší propojeni) LEGENDA- __ Záborstavby
<br> Začátek a konec realizace: WWWMMUÍ)
<br> „_
<br> adoběmneb
<br> ŠL.__=_
<br> “ <.>
<br> E „
<br> č.zriep'
<br> dot;
<br> SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ DOČASNÉHO SVISLÉHO
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ www—11:1 Wm ((m Wm
<br> SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ TRVALÉHO SVISLÉHO W200 MK m WW
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ “IU-WM AW

Načteno

edesky.cz/d/5663015

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz