« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení: dopravní značení Klatovská - oprava mostu PM-120 Litice, aktualizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-320143.pdf 235,78 kB
XXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: tesarovaeva@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/320143/22
Č.J.: MMP/320743/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 19.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> - dodatek ke stanovení č.j.MMP/233867/22,Sp.zn.SZ MMP/230558/22 ze
dne 7.7.2022
<br>
<br>
<br> Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 15.9.2022,který podala právnická osoba ROBSTAV k.s <.>,IČO
<br> 27430774,Mezi vodami 205/29,143 00 Praha,po předchozím projednání s dotčeným orgánem
<br> - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-91421-2/ČJ-
<br> 2022-030506-2,ze dne 17.června 2022 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 5204 Klatovská,v Plzni - Litice
<br> - úplná uzavírka vozovky,v místě mostu PM – 120 (mimo vozidel stavby)
<br> - úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,od křižovatky s ulicemi
<br> K Valše x Řepná po levé straně směrem k ulici Větrná – po pravé straně směrem k ulici Větrná
<br> vybudován koridor pro chodce
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 7710 V Úhlu,v Plzni - Litice
<br> - vyblokování parkujících vozidel po pravé straně od křižovatky s ulicí Řepná po objekt V Úhlu
<br> č.127/21,po pravé straně od parc.č.2673 k.ú.Litice u Plzně ke křižovatce s ulicí Řepná,dále
<br> před travnatým ostrůvkem u ulice Řepná – z důvodu zavedené točny pro bus
<br>
<br>
<br> z důvodu: aktualizace DIO - oprava mostu PM-120 v Liticích
<br...
stanovene_DIO_most_PM120-Litice.pdf 1 344,78 kB
Návrh DIO SAFERDAD
<br> probíhající etapa DIO 1.ETAPA - OPF
<br> ÚPLNÉ UZAVÍRK\ ' VOZIDEL s
<br> musí být zajištěna bezpečnost pěších stavbou,náhradní tr: šířky mín.1,5m,vymačona pevnou zábrunou,oplocení
<br>./ četě
<br> J\ //Ž"\7\q\$.nivu-u.<.>
<br> __ / W.<.>.-razii"—
<br> mt.„mnam-Eau awwxvmmls-n psímu unowmam.muío-——
<br> manmmamng—mmlmmncmmw mnam m
<br> www.bea— mmmwm němuž“ m1 mul »! \.b:
<br> FIC-15 :.<.> w-
<br> tt' - quam—( WA )WM RAL:- 115.— W
<br>.:“le MINI“ BTM! lumummum,IM umoamx FM 080! On UV(NO AIW uuwmza zm: na :rAnmwowuw
<br>.mísuwxmu mnm &!quíčfill nandor ou mmwmvmmpnm
<br> STANOVENO GfK-?:: AQQpLOlL/ „wieww „w
<br> ída-? zírat města Plzně /
<br> Gábor ÚJČ M
<br> s RDA * Návrh DIO _ * AFF _ D
<br> AEAVIS ' <.>,',_ robíha ICI XXX a “XX.XXX“ X DOČASNÉ DOPRAVNI p ] p ZNAČENÍ NA OBJÍZDNÉ TRASE
<br> WWWMA Miňc'l'řšlšůn
<br> Aši/M5 umím/\ DWíW rawm wm A 101%? "35011
<br> DBJIZDNÁ TRASA (MIMO aus A vonna 915mm- _
<br> Loserm-n Í mmm-m
<br> SMĚR man
<br> MMO \'OZDEL SIAVBV
<br> STANOVENO
<br> AQQJ—olb
<br> ívíagšstráí města Plzně ©MM
<br> Návrh DIO - točna BUS
<br>.<.>,) Maga: raz-á mesía Pízn
<br> Odbor dopravy (Cf
<br> 9!
<br> v
<br> -\ l/
<br> SAFE RDADQ

Načteno

edesky.cz/d/5663014

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz