« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení: dopravní značení ulice Cihlářská, K Roli, Větrná - obnova vodovodu a kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-317972.pdf 240,82 kB
XXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: tesarovaeva@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/317972/22
Č.J.: MMP/319743/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 19.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 13.9.2022,který podala právnická osoba SUPTel a.s <.>,IČO 25229397 <,>
<br> Hřbitovní 1322/15,312 00 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR <,>
<br> Městské ředitelství policie Plzeň,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-135143-2/ČJ-2022-030506-2 <,>
<br> ze dne 16.září 2022 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> I.etapa – fáze 1
<br> místní komunikace III.třídy č.C 7724 Cihlářská,v Plzni
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku od křižovatky s ulicí K Roli (včetně křižovatky) k napojení na
<br> ulici K Ovčínu
<br> - doplňkové dopravní značení v ulicích Větrná,Rušná,Spádná,K Roli
<br>
<br> I.etapa – fáze 2
<br> místní komunikace III.třídy č.C 7724 Cihlářská,v Plzni
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku od křižovatky s ulicí Větrná (včetně křižovatky) ke křižovatce
<br> s ulicí K Roli
<br> - doplňkové dopravní značení v ulicích V Aleji,Větrná,Rušná,Dubová
<br>
<br> I.etapa – fáze 3
<br> místní komunikace III.třídy č.C 7724 Cihlářská,v Plzni
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku od křižovatky s ulicí Větrná k objektu Cihlářská č.378/15
<br> - doplňkové dopravní značení v ulicích Větrná,Jívová,Dubová,U Hliniště,Rušná
<br>
<br> II.etapa
<br> místní komunikace III.třídy č.D 7709 K ...
stanovene_DIO_Cihlarska_K_Roli_Vetrna.pdf 3 853,41 kB
„L.<.> E-ÍiAPŘ—ČFÁZEŠÍĚ mx M 1 9500\ \ ' \ \\
<br> \ \./ != 51,17.\\ _____ \ \\ \ v
<br> \ r._ l“ V \.V “'a \ smenowcn ESKA — „.OBOUSTRANNÁ> \a.24b ; m; <= „.__ ? “6.435“ \ <.>
<br> Definitivní podoba objízdných tras bude stanovena před samotnou realizaci stavby.Jelikož se dotčené \ území nachází v intravilánu obce,tak budou objízdné \ trasy vedeny po ostatních místních komunikacích.Proto lze předpokládat,že jejich délka bude zhruba odpovidat délce stávajících tras.Jelikož stávající cyklotrasy nejsou vedeny v samostatném jízdním pruhu,budou se řídit objizdnými trasami pm silniční motorová vozidla <.>
<br> ' / * 3954/10 :;,<,>,v \ -— _\
<br> „$$$ /' 19541“.a „ J ' ' ' <.>
<br> '\„„\,<.>.<.>,\ <.>
<br> !98 1/7
<br>._,_ — _.<.> _ ? ***—2 ln _1 a 1— EEE RSA/ “' r,; www-wan: _ A I »! Í (.Jik '
<br> / i\_[ / ( ) ""““ —l „ DOPRAVNÉ-INŽENYRSKÉ opakem _ : o",""1' <.>,: 1 5 // " i: 19%.59 ' “' „v J / ] A! _,* XXX.—.- /.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._ _________ _,195.1 / 7653 l l,v \,<.> —„.<.> a vmagroghgrlšg; s.u,<.> \ _____ i i i i / \\“ \___ 'ZQ/ :4 31755 Plzen „;.- ' fx“ ' f:.' ___ » \ marná/53.HMU 17 Ci" / Q (,š,! // o.<.>,E,“ 34357 igma/194 „JM/,- „& ) tri,; 1054/65 a.<.> ] v É,1 _______\_i / * f ) _íf ( 1954/93,"“"“" Valbek,spol.s r.o.- středisko Plzeň '““ _,_.<.>.<.>.<.>.—+,—__i / /__ ____________ ] / :; /—— á Pnrkovi1205111 „“v,_ __________ \\ l _ moopm v v.Í [__—\ u.<.>.AM.—A RD.Í - A “* """" ' 1954/17 V „a.<.> / A.r / i _.—,<.>.„hw—.a _.<.> J.] : > _ \__\__7 ] ] www.<.> mla.<.>.“ | zm“ F||—umana wg.; : : uma-,' 1517,"! I.N 52mm.ÍÍŽASWM "' ';; www \ ___) ! ff „*.<.> <.>,canon VODOVODUAKANALIZACE 2:3“ h;“ i,CIHLARSKMÚSEK DUBovA-KOVČÍNU).„M,„„ ai,—É.' I K Rou.VETRNA \ _ m _/ “!““ 21mm: Pllbm B 2 1 ““.““— _ V ' Na,<.> —— “=,LETAPA—FÁZE1 ' ' “— \n—=-l—mía“=f / ' '\ „.<.> <.>,í _ <.>
<br> - \:Hax.)l—\,__; v.<.> '\_!f!_l|.- _,„,<.> *: 1 u.<.>.<.>.<.>.-—.<.>._._.<.>.—._._r,'.I
<br> se,/„ „__ 7 f 77 ///' \
<br> 954/ Q /"\\ ( „5 \
<br> ' l __ * * 7—-.<.> _." \ “„.k : /\7“4/1Ir)...

Načteno

edesky.cz/d/5663013

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz