« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Rozhodnutí - společné řízení: Vodovod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-219375.pdf 350,28 kB
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/219375/22/ŠOR Plzeň,dne: 19.9.2022
<br> Č.j.: MMP/279665/22
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> sormova@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br>
<br> Magistrát města Plzně,odbor stavebně správní,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
<br> podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb.o vodách a o změně
<br> některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1
<br> písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů a podle § 15 odst.5 vodního zákona posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost
<br> o vydání společného povolení,kterou podala
<br>
<br> Obec Šťáhlavy,IČO 00257290,Masarykova č.p.169,332 03 Šťáhlavy
<br>
<br>
<br> a podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
<br> územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů a dle § 15
<br> odst.1 a 6 vodního zákona
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu vodního díla:
<br> Vodovod
<br> v rámci stavby
<br> "Dokončení rozvodných vodovodních řadů - lokalita 3,4"
<br>
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku: parc.č.128/156 (zahrada),parc.č.128/157 (zahrada),parc.č.128/162
<br> (trvalý travní porost),parc.č.128/179 (zahrada),parc.č.128/183 (ostatní plocha),parc.č.128/184
<br> (ostatní plocha),parc.č.136/1 (ostatní plocha),parc.č.645/16 (ostatní plocha) v katastrálním území
<br> Šťáhlavice <.>
<br>
<br>
<br> Druh,účel a obsah umísťované stavby:
<br> V rámci stavby bude realizována stavba vodního díla dle ust.§ 55 odst.1 pí...

Načteno

edesky.cz/d/5663012

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz