« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - 278910-2022 VV Sdělení o přerušení společného řízení - vrtaná studna - k.ú. Lensedly, p.č. 1036-1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

278910-2022-VV-Sdeleni-o-preruseni-spolecneho-rizeni-vrtana-studna-k-u-Lensedly-p-c-1036-1.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
<br> Komenského nám.1619,25101 Říčany,tel.323 618 211,fax.323 618 264
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> 20.10.2021
<br>
NAŠE ZN.:
<br> Č.j <.>
<br> OŽP-442566/2021-Ši
<br> 278910/2022-MURI/OVÚ/1132
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> kristyna.sindelarova@ricany.cz
<br>
<br>
DATUM: 15.9.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> SDĚLENÍ
<br>
Městský úřad v Říčanech,odbor životního prostředí - vodoprávní úřad,jako vodoprávní úřad příslušný
<br> podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a podle § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
<br> některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),a speciální
<br> stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „stavební zákon“),a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst.1 písm.a)
<br> a b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“) <,>
<br> sděluje účastníkům řízení o společné územní a stavební povolení a povolení nakládání s vodami (dále jen
<br> společné řízení) ke stavbě vodního díla:
<br> vrtaná studna
<br>
<br> na pozemku parc.č.1036/1 v katastrálním území Lensedly,jejímiž vlastníky jsou:
<br> XXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Lensedly č.p.12,Kaliště,251 65 Ondřejov
<br>
<br> že společné řízení bylo přerušeno,neboť se během řízení vyskytly nové skutečnosti a vlastník stavby byl
<br> proto vyzván k doplnění chybějících podkladů <.>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.Dne 10.6.2022 pod č.j.171037/2022-
<br> MURI/OVÚ/1132 vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou oznámil zahájení řízení a zároveň stanovil
<br> veřejné ústní jednání na den 12.7.2022,ze kterého byl sepsán protokol,který je ...

Načteno

edesky.cz/d/5662604

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz