« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6112/22/Klimkovice - "Klimkovice 3792/4, NN".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1300.pdf
~.Magistrát města Ostravy " odbor vnitřních věcí Magistrát města Ostravy Odbor dopravy Vaše značka: Ze dne: Č.j.: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: 14.g.2022 SMO/6i5629/22/OD/Šev S-SMO/6ii89o/22/OD Ing.Ševčák +42O 599 44 2O31 +42O 599 44 2O34 vsevcak@ostrava.cz 15.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu Opatření obecné povahy písemnost ev.Č.: vyvěšena dne : sňata dne za správnost ~I300 19 -09 2022.XXXXX XXXXX,DiS souběžně zveřejněna na internetu - dle rozdělovníku - podle § § 171-173 zákona Č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a podle § 77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (dále v textu „dopravní zákon") Stanovení dopravního značení (dočasného) č.6112/22/Klimkovice Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle § 124 odstavce 6 zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle 1 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a ust.§ 12 vyhlášky Č.346/2020 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností,území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice II.- III.tř.a pro místní komunikace I.-IV.tř.ve svém správním obvodu ve smyslu § 77,zákona Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu silničního provozu v souvislosti s akcí: „Klimkovice 3792/4,NN".Podmínky stanovení: v 1.Stanovení bude provedeno podle přílohy ověřené Policií ČR MR DI Ostrava pod č.<.>.KRPT-134701 /ČJ-2022- 070706-LP ze dne 6.6.2022.2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 tohoto příkazu bude dopravní značení a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původního stavu.3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto stanovení musí splňovat ustanovení § 62 odstavce 6 dopravního zákona a vyhlášky č.294/2015 Sb.provádějící dopravní zákon,musí být v souladu se zásadami pro jeho provádění a umísťován...

Načteno

edesky.cz/d/5661339

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz