« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - DOP SH - PÚ na 60 dnů: DZ - Březová, Zručská cesta - cyklostezka Bílá Hora Plzeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-309871.pdf 251,41 kB
Mgr.XXXX XXXXX telefon :XXX XXX XXX email: vanac@plzen.eu MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ Odbor dopravy Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/309871/22 Č.J.: MMP/320246/22 V PLZNI DNE: 16.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát města Plzně,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním provozu“),na základě návrhu,který podala právnická osoba H & B COMPLEX s.r.o <.>,IČO 27602991,Kurzova 2201/22,155 00 Praha,kterou zastupuje firma Značky Plzeň s.r.o <.>,IČO 27971511,Kaznějov 640,331 51 Kaznějov,ze dne 7.9.2022,po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-131532-2/ČJ-2022- 030506-3,ze dne 05.09.2022,podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.4 zákona o silničním provozu s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci: • na účelové komunikaci p.č.980/14 k.ú.Senec u Plzně - nově budovaném úseku stezky pro chodce a cyklisty - spojnici mezi účelovou komunikací č.X1408 ul.28.října (ús.č.6925) a místní komunikací III.třídy č.C1401 ul.Zručská cesta (ús.č.628) − svislé dopravní značky č.C9a (Stezka pro chodce a cyklisty společná) a č.C9b (Konec stezky pro chodce a cyklisty společné) budou odstraněny a osazeny − vodorovné dopravní značení č.V14 + V15 se symbolem chodce (2x) a V15 se symbolem P4 bude vyznačeno • na silnici č.II/231 ul.28.října (ús.č.3892) u benzínové pumpy Robin Oil ve směru z centra − svislá dopravní značka č.IS20 (Návěst před křižovatkou pro cyklisty): "ZRUČ - SENEC,DRUZTOVÁ (po stezce)" bude odstraněna • na místní komunikaci III.třídy č.C1401 ul.Zručská cesta (ús.č.628) před křižovatkou s nově budovaným úsekem stezky pro chodce a cyklisty ve směru o...
309871_22_28rijna_cyklo.pdf 654,68 kB
Wy
<br> LFŠ“
<br> „W
<br> 1x SKLOPNÝ SLOUPEK
<br> WL !P'ř' <,>
<br> m g 3—
<br> ' ' unuanp “/ maz—1 VNLVSdaudNAo paws—g *“" 1? + osanmovuzvnawM
<br> š %?
<br> “PĚECHODNA/ UPEA VA STANOVENO
<br> dne: 15 “09' 2022
<br> ČJ: SHW/309 334/21 UHP 37.0 245/22 Magnstr t města Plzně
<br> Odbor dopravy M
<br> E Nedvěd s.r.o.M R (0 J'E'JK T W,[wm—- =LAR mm 171.mmm
<br> LEGENDA \ ven.?nomcrm'r vama u.<.> gin—mir RAZÍTKO,<.> : Numba : '.Ing.XXXXXX XXXX Ing Karu! NED !ED Vils PEJRJMGVSKÁ Elim [HliXgš tsm SVISLE DOPRAVNI mean! - suv KE ZRUŠENÍ KRAJ: PLZENSKÝ cas:; 0m wo pusa 1 3“ nwm m.OBJEDNATEL: STATUTARNI „Esto PLZEN 'co zon-191.D'Č cm' "__—"—.<.>.<.>,SOUBOR ozo._am_ozaq 520 wgmpopmvmmcgm.m\/RH Silnice "lza'l Plzen,III.28.nima,BIId Horu - "dlouioní vkllsllckč slozky na punch p.č.980/14 DATUM MUŽ“ v "n.Sonu u Ixnč sTuPEů PDPS & VODOROVNÉ DOPRAvuímACENi -NAVRH DJ.„ lil Miloň-li úhlů Miky.<.> n.l.Ol./“ll mam c_ MERÍTKO FNLOHA I PARÉ SITUACE TRVALÉHO DOPRAVNIHO ZNAČENI 1 : 1000 D.:,ó <,>

Načteno

edesky.cz/d/5660314

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz