« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Na Hrázi, Do Křemší, Dýšina - pokládka kabelu NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-319054.pdf 233,28 kB
XXXXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: hrebcova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/319054/22
Č.J.: MMP/320207/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 15.9.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 14.9.2022,který podala právnická osoba ELEKTRO WELLMONT <,>
<br> s.r.o <.>,IČO 25221281,Zborovská 146/35,301 00 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným
<br> orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní
<br> inspektorát č.j.KRPP-2420-2/ČJ-2022-030506-2,ze dne 5.ledna 2022 podle § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace IV.třídy č.D 101d Do Křemší,v obci Dýšina
<br> - částečná uzavírka vozovky,v úseku před objektem Do Křemší 190 ( v místě křižovatky s ulicí
<br> Na Hrázi) – překop po polovinách
<br>
<br> místní komunikace IV.třídy č.D 102 Na Hrázi,v obci Dýšina
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku od křižovatky s ulicí Do Křemší až k parc.č.1528/3
<br>
<br> z důvodu: Pokládka kabelu NN
<br> v termínu: 29.9.2022 – 27.10.2022
<br>
<br> dle přiložených odsouhlasených situací DIO (1x),schéma pro částečnou uzavírku č.2,které
<br> tvoří přílohu tohoto stanovení,za splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>
<br> • Dopravní značení pro úplnou uzavírku vozovky:
<br> − Překážka na komunikaci bude označena zábranami č.Z2 z obou stran.Zábrany musí být
umístěny spodním okrajem 90 cm nad vozovkou....
DIO_-_Dysina_Do_Kremsi_-_pokladka_kabelu_NN.pdf 684,90 kB
„ 58%Í\ „ „w „ *,PŘEKOP PO POLOVINÁCH / SCHÉMA 02 č.2 Š XXX X.XX m
<br> „ STANOVENO dne: /ý 2 z ?? ČJ//%%Q/ŽÁL75J
<br> Řl /Y V\r'
<br> „\'—
<br> VOl NÝ th'E N
<br> __ bůun *)! dlí/741 Š? ' & (> '\ Š „ © !
<br> PŘLC! lopY vozovr K (tI-IRÁNENFÍ ÚSEKY
<br> _ <.>,Lacař„
<br> Dgaguwm
<br> pvc 97.510an
<br> ÁČ; 43mm
<br> „má pfďsgkovu 5m Magistrát města Plzně ___.<.> „A- 458200 K iP C ' ko el AYKY 3x240+120nm2 emontovuný Jb288 odbor dopravy © novy b nový kabel AYKY 5x120+10mn2 5 nové pojistková skříň ()_ Slóvuiicí kobcly NOV,nyní [wait—ny do poislkovýal skříní no slómiících sloupech budou plopujmydo novíth pojslkuvýnh skrini,:: novó rozpojovocí skříň 478 Sk'miící s'mpy NN bodou dcmmlmňny ' SíóvajíCÝ pojistková skříň " demoqmvunó rozpojovocí skřín _/_ _ - "wc kíJDCDVó spojku NN „„J„„f» QGŠIÍXTMVG'W b28/ lil; | „fm/gua“ ílví rar.90mm jnovú pojisWovíx skříň.<.>,<,>,„.SSZOO/NKDP C "1' stavu,0 OEA"T7\ĚT')VG skřxň i— nově uzemmřfň \ ; Í/4 „„ """“/_,0 demonlovoný Jb \,stávající Jb? ? (L 0 sióvaiící Jb *,stávající knbm AYKY :wao— 7m JJ _,_ „ „ A stávající kabe' HDV ],'/ **,/' ___ o / V _ _ \ P'CZGJ'SEŽÍ'“ rs slóvalín Jb _—__„ dcvnontovonc veden.Alře \ ps : ' _ "'É/ZŠIŘM 0734405) stávající AFS 4x50mm2 » Slíva jc? ? DJbPSÍS.r/ \" věhí) Stávající ALS 4x35mm2 SlČVOÍ'C','01P1\0V0Cí Skříň f) //'/ "“ *; damoniovaný AES 4x95mm2 \ stávající AES 4x170mm2 „mg.m-„\W _ _ _ G_ __ „_ stovuluCI vedení VN /() _ „ „ „ hranice pozemků //// \ stávající oplocení (,(x] 4928/5 40,<,> „ hromce povrchů
<br> _„LW'ÍEQÉL - SUPTeI O.S zodpomný plnkklwlř * „v Pdf Skopal ' V *."LLG—W“ * 'řívíu'šlú>íýř_ "*"—4 *“ __ * _,A _ voní _,„ý,/„„,_
<br> ' "“““" Čll Íššlóbnce,;)s <.>,lepl'rcků 814/8—
<br> mapu
<br> C4“ Kootdšnnční s>luoční výklcs
<br> stxu plllohy \
<br> část 8
<br> Dýšina,PM,No Krásnou čporc 4526/4 kNN
<br> _ „*" mne : XXXXX : X' ()()X Slunců : DÚR Damm' //XXXXT
<br> (wo mkárky
<br> iV— 12 0018161
<br> MIN.5,75 m XXX.X,XX m MlN.XXX m
<br> Z4d
<br> STANOVENO
<br> 45“—
<br> dne: 7/71 &% ČJ: W/ípzl 4%
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5660313

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz