« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Veřejné projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Broumy - MBE/61869/2022/UPRR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Broumy Z3_par.52.zip (3.53 MB)
Broumy Z3_par.52/1_Z3 UP Broumy_Zakladni cleneni uzemi_2022-06-11.pdf !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!!!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! TE.k1b Podkladová data © ČÚZK,2022 VÝŘEZ A VÝŘEZ B VÝŘEZ E VÝŘEZ H VÝŘEZ C VÝŘEZ D !!!!!!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!!!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! TE.k1a VÝŘEZ F VÝŘEZ G 1 : 5 000 název výkresu ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1 číslo výkresu Z M Ě N A č.3 Ú P B R O U M Y S 0 125 250 375 50062,5 m LEGENDA: - HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ = HRANICE OBCE STAV NÁVRH - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ – NOVĚ VYMEZENÉ K 31.5.2022 - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ – RUŠENÉ K 31.5.2022 !!!!!!!!!! - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ - HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH - HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH – RUŠENÁ - KORIDORY ZMĚN - PLOCHY,PRO KTERÉ BUDOU ZPRACOVÁNY ÚZEMNÍ STUDIE – RUŠENÉ Broumy Z3_par.52/2_Z3 UP Broumy_Hlavni vykres_2022-07-19.pdf RI ZO OX !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!!!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! TE.k1b Podkladová data © ČÚZK,2022 VÝŘEZ A OV OV BV PV VÝŘEZ B VÝŘEZ E VÝŘEZ H VÝŘEZ C VÝŘEZ D 1 : 5 000 název výkresu HLAVNÍ VÝKRES 2 číslo výkresu Z M Ě N A č.3 Ú P B R O U M Y S 0 125 250 375 50062,5 m LEGENDA: - HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ = HRANICE OBCE STAV NÁVRH - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ – NOVĚ VYMEZENÉ K 31.5.2022 - ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ – RUŠENÉ K 31.5.2022 !!!!!!!!!! - HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH - KORIDORY ZMĚN PLOCHY BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA BV OV - HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH – RUŠENÁ !!!!!!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!!!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! TE.k1a VÝŘEZ F VÝŘEZ G PLOCHY REKREACE...
61869.pdf (1.61 MB)
umernun
<br> Městský úřad Beroun Odbor územního plánování a regionálního
<br> rozvoje Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail: 19.09.2022 MBE/61869/2022/UPRR- 00253/2022/UPRR/10 Ing.Kateřina Vognarová/ uprr7©muberoun.cz VoK 311654189 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ A DORUČENÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BROUMY
<br> Městský úřad Beroun — Odbor územního plánování a regionálního rozvoje,jako pořizovatel příslušný dle & 6,odst.1) písm.c) Zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a stavebním řádu,V platném znění (dále jen „stavební zákon“),k pořízení územního plánu na Žádost Obce ve svém správním obvodu <,>
<br> *OZNsÁMUJE zahájení řízení 0 návrhu Změny č.3 územního plánu Broumy,podle ustanovení 552,odst.1 stavebního
<br> zákona a g 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád.;,VEŘEJNEPROJEDNÁNÍ
<br> návrhu Změny č.3 územního plánu Broumy,s Odborným výkladem proj ektantky Ing.arch.Veroniky Síndlerové,Ph.D.podle 5 22 stavebního zákona nařídil pořizovatel
<br> na úterý 25.10.2022 od 17:00 hodin
<br> v zasedací místnosti obecního úřadu Broumy,U Radnice 73,267 42 Broumy
<br> Návrh Změny č.3 územního plánu Broumy ve formě Opatření Obecné povahy a oznámení O konání veřejného projednání návrhu,se doručuje dle 5 52 odst.1 stavebního Zákona a 5 172 odst.1 správního řádu veřejnou vyhláškou.Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce po dobu 15 dnů,15.den po vyvěšení je dnem doručení <.>
<br> Vzhledem k tomu,že rozsah návrhu Změny č.3 územního plánu Broumy,která se vydává formou Opatření obecné povahy,není možné zveřejnit na úřední desce V úplném znění,stanovuje se V souladu s ustanovením © 172 odst.2 správního řádu a 5 20 stavebního Zákona místo a doba,kde je možné se s návrhem seznámit <.>
<br> S návrhem Změny č.3 územního plánu Broumy je možné se seznámit v době Ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky dO 01.11.2022 na Městském úřadu Beroun,Husovo nám.č.p.68,Beroun — Centrum,266 01,Beroun,1.p...

Načteno

edesky.cz/d/5660292

Meta

Rozpočet   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz