« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení-místní komunikace ul. Jezerská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-místní komunikace ul. Jezerská.pdf
L/Pv/Z b/o/ “_ Ogea—23:51? 3_—vP_ rfo_ Zoe;
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na
<br> pozemní komunikaci s malým
<br> dopravním zatížením.Zúženi vozovky na jeden jízdní pruh <.>
<br> og Boz) _
<br> příčná uzávěra zábranou minimalně3výsžražnásvětiatypu1
<br> ZZ
<br> FX“
<br> podéiná uzávěra obou-strannými směrovacímideskami odstup max.10m
<br> PSKN
<br> 2)
<br> podélná uzávěra zábradlím na straněchodníku/stezkyprocyklisty
<br> 2,75
<br> í ml.“i m
<br> |.L.<.> <.>
<br> volny rostor 20 m
<br> ; 04b příčná uzávěra zábranou minimaIně3výstražnásvětlatypu1
<br> lb !.<.> e
<br> 22
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (víz kap.6.1.2)
<br> 2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích &% pruhů,chod—níků a/nebo stezek pro cyklisty podle
<br> schámatB/í 6 až B/20
<br> cca 50
<br> íř
<br> mw'me—O „'“-fen! ťah—č! )!;loy (3741-0054/ PL:—Gr.49:97 QM,297731—2/0 2922534202199 _ ' 29 2544: 1G? 7.022,$.?.E'IL'.l.).? 1.5 uši/331“ % „5132/7022/3939
<br> LlPNÍK NAD 21
<br> vzdálenosti v metrech
Stanovení doprav. značení-místní komunikace ul. Jezerská.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/19532/2022/3738
<br> Naše čj.: MU/19609/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 15.09.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.40/2022
<br>
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 13.09.2022 návrh p.Bořivoje Bartoše,nar.15.05.1973,M.Švabinského
1170,753 01 Hranice,na stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
v ul.Jezerská v Lipníku nad Bečvou z důvodu provádění stavebních prací v komunikaci
v ul.Jezerská <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem
Přerov,stanovisko ze dne 15.09.2022 pod čj.KRPM-129195-2/ČJ-2022-140806
<br>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
Místo přechodné úpravy : Lipník nad Bečvou,místní komunikace ul.Jeze...

Načteno

edesky.cz/d/5659892

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz