« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Oznámení Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Smrk na Moravě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Smrk na Moravě
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav
<br> Fritzova 4260/4,586 01 Jihlava
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 343667/2022/520100/Morkus
Spisová značka: SP12840/2021-520101
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.morkus@spucr.cz
<br> Datum: 16.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
(BPEJ) v k.ú.Smrk na Moravě
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav,jako věcně a místně příslušný
správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle § 19 písm.g) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn údajů o bonitovaných půdně
ekologických jednotkách (dále jen „BPEJ“),a v souladu s § 6 odst.2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č <.>
227/2018 Sb <.>,o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení
a aktualizaci (vyhláška) <,>
<br> oznamuje <,>
<br> že v katastrálním území Smrk na Moravě byla dnem 15.9.2022 ukončena aktualizace bonitovaných půdně
ekologických jednotek a k tomuto datu byla zároveň vyhlášena platnost nových map BPEJ v uvedeném
katastrálním území <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina současně žádá Obecní úřad Smrk o zveřejnění tohoto oznámení
způsobem v místě obvyklým.Ve smyslu § 6 odst.3 citované vyhlášky Krajský pozemkový úřad pro Kraj
Vysočina informuje o ukončení aktualizace BPEJ orgány uvedené v § 5 odst.3 vyhlášky <.>
<br> Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dnů na úředních deskách Krajského pozemkového úřadu pro Kraj
Vysočina a Obecního úřadu Smrk <.>
...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz