« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Na Domově a Novosady Bystřici pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace PÚP_ Na Domově, Novosady
LEGENGA STAVENŠCH GS 'EKTQ
<br> ČISLG PUJCHn amd pam—emi.' ' =ur- znám- 1355 21.525: %s: 1%me * má“ ZEĚrJ-i'
<br> SEZNAM sorg'gwýcu Pczam m3
<br> Éísu: VLESTNIE „ng '
<br> am“-:=
<br> 417133
<br> „Ím fi.<.>.-p:.<.> enu — ' '
PÚP-VALENTOVÁ_NA DOMOVĚ
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
<br>
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 578/2022 ZuMr3
čj.MUBPH 20596/2022
<br> Vyřizuje: Zuzana Mrkvová,DiS <.>
Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: zuzana.mrkvova@mubph.cz
<br> Datum: 15.09.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Na Domově 352,768 61 Bystřice pod
Hostýnem
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (ODS BpH) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
znění pozdějších předpisů (zák.č.361/2000 Sb.) příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III <.>
třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní
informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci <,>
na základě návrhu žadatele – paní Ivany Valentové,nar.19.07.1994,bytem Na Domově
352,768 61 Bystřice pod Hostýnem,po projednání s dotčeným orgánem,kterým je Policie
České republiky,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,územní odbor Kroměříž <,>
Dopravní inspektorát Kroměříž (DI Kroměříž) a jeho písemném stanovisku vydaném dne 26 <.>
01.2022 pod čj.: KRPZ-11642-2/ČJ-2022-150806
<br> opatřením obecné povahy (OOP) podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (správní řád),a podle ust.§ 77 odst.1
písmene c) zák.č.361/2000 Sb <.>
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
na komunikaci...

Načteno

edesky.cz/d/5658241

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz