« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - MÚ - stanovení: Žádost o DZ - OC Rokycanská ž. Shopping Mall Pl.sro

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-243511.pdf 285,66 kB
Mgr.XXXX XXXXX telefon :XXX XXX XXX email: vanac@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/243511/22
Č.J.: MMP/319635/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 15.9.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> na základě návrhu ze dne 14.7.2022,který podal Úřad městského obvodu Plzeň 4,IČO
<br> 00075370,Mohylová 1139/55,312 64 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným orgánem -
<br> Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát <,>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
s t a n o v í
místní úpravu provozu:
<br>
• na účelové komunikaci č.6501 (ús.č.6342) - krytém parkovišti pod Obchodním centrem
Rokycanská (p.č.3010/8,3110/7 a 3112/2 v k.ú.Doubravka) - situace část 1
<br> − osadit svislou dopravní značku č.B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) +
E13: "22 - 06 HOD." na obou vjezdech do krytého parkoviště (2x)
<br> − posunout svislou dopravní značku č.IZ8a (Zóna s dopravním omezením): "B20a:
20" + "IP11a" na vjezdu ve směru od okružní křižovatky MK III.třídy č.C6503
<br> Nákupní do nové polohy a fyzicky doplnit stávající svislou dopravní značku č.IZ8b
<br> (Konec zóny s dopravním omezením): "B20a: 20" + "IP11a" pro opačný směr
<br> tamtéž
<br> − umístit dopravní zařízení - zpomalovací příčný práh č.Z12 při opačném vjezdu do
krytého parkoviště (ve směru od OC Berounka Park) a na parkovací ploše (3x)
<br> − umístit dopravní zařízení - parkovací dorazy žluté (60/80/780 mm) v prostoru
krytého parkoviště
<br>
<br> • na účelové komunikaci č.6501 (ús.č.6342 a 7601) - venk...
243511_22_OC_Rokycanska_cast3.pdf 873,06 kB
LEGENDA- DPPÉAVNÍ ZNgAíčENÍ: c
<br> I | | | [
<br> !$ <.>
<br> _;
<br> (]
<br> živíce
<br> ; <.>
<br> [STÁVČJÍCÍSVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ _ *
<br> živice
<br> (.:.<.> z.%04)
<br>.„„in/ice
<br> L.<.> ___________________________
<br> živice
<br> & „A _ <.>
<br> NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | ' <.>
<br> Žívice
<br> ďuj.:-
<br> : ČDIřI
<br> živice
<br> ÚK 6501
<br> žívíce
<br> živice
<br> A> QNLL O O C?
<br> (L) H (“) C) O
<br> žívice
<br> ()
<br> ÍNQÍ
<br> živíce
<br> ;; ;,EC; ;) wc) (ee ; ;
<br> mi?/4
<br> Živice
<br> zámko vá d/užba |
<br> =! _.___ ___l
<br> živíce
<br> živíce
<br> živice O
<br>././STANOVENO
<br> 3066/21
<br> ( OBCHODNÍ CENTRUM ROKYCANSKÁ dne:_ 1 5 Log.022 ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ CW?/W 335%? SITUACE DOPRAvNíHo ZNAČENÍ -m 1:5oo Magistrát měst plz ě Zpracoval: D PROJEKT PLZEN Nedvěd s.r.o <.>,Ing.XXXX XXXXX Odbor dopra U_ÝÝ Datum: XX/XXXX
243511_22_OC_Rokycanska_cast2.pdf 698,62 kB
LEGENDA - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:
<br> STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> E13 NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STANOVENO dne= 15-09- žHHP (ZN JW 22 <,>
<br> Magistrát mest Odbor dopravy
<br> OBCHODNÍ CENTRUM ROKYCANSKÁ
<br> ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ,Zpracoval: D PROJEKT PLZEN Nedvěd s.r.o <.>,Ing.XXXX XXXXX Datum: XX/XXXX
243511_22_OC_Rokycanska_cast1.pdf 1 389,48 kB
\ Í "* * "'I'Í l—Í * FI" * ;D" * Fl I'Í * " “*D' \L*D* " 'F'Í * *'Fl* Fl" * *Í'Í' * I'l* * "A "'"Dá !trúH-H- *D* " Fl.I-Í * I'Í "FI“ * Fl rr— 395.52 395.52 | | & W Š Í \ H 4 03 x* * 95.45 : 395,45 PARKOVACÍ DORAZY - ŽLUTÉ 60/80/780 „ /\ 1.3 LEÍ \ LEI /\€“ * H.*.:,' \G.- QZZqLUÁS+ZLdI : * SZZQLUÁS+ZLdI : Š ; * QZquÁS+ZLd| H \ ' La — *,5.> u.zz qwÁs+ ZLdI ' * gzz qm9+ \ \ “"““ WWW že“ Á ! ZLdI *4 Zdi š &'.! v_ru b_225 ': * * +Ě _ =\— „ PARKOVACÍDORAZY-ŽLUI'ÉGO/BOI'IBO' Í “B D U U Ú “ El [] El __"———E-"—————-E———————.\ _ \; E \ >.<.> \ 235 m Z 39 É ».5.48 \:E' 31,<.> m / _ ___ (] *B16,Í * \ „ „ „ * „B13 „ „ „ „ „ \ Č „ „ „ ' 17 \ _ Vd.\ _ „:* B16 ] // :> PŘÍJEZD on OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY _ AHEAI'ÍÉG NÍ dOčÍG % 8 |: 13 D EJ u * |: E 2 1: El m % QLÉÍ < \ __ » __ QE! \,= „ wm [%? g „ * „„ * \,_— již „ [] WW Ígl “u “' Lal ' u ' mr ur uH— „ml—szz—m—zmrqw + u n a DJ LDJ DJ ur“ !,\ Ě gzzqwkhudh ' ITI ITI W UJ _".= a <" a a 3 :: *N a 8 UI & % 2 < >— m— ; a a 5 :|: -<
<br> LEGENDA- DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:
<br> |P12
<br> STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> lez
<br> |P12
<br> NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ K ODSTRANĚNÍ
<br> n Tr * *rr' r'r n * "IT Fl n'“ n *r'rf n * * "'n " n * 'nnnA ' 1 3 395.52 “uč „_ $! Í q,<.> ' N 395.45 Í ? \" 780 mm PARKOVACÍ DORAZY-ŽLUTÉ 60/80/780 mm ' f A my— as S;— L & 395.50 D D „ „ ; ;.( ds.&'.6 342) g \.Í """" š \ 780 mm PARKOVACÍ DORAZY-ŽLUTÉ 60/80/780 mm * :S: —"— —El G=—- ".<.>,__"— A D D Í B B B B Í * f_ÍB13 zivice De L.? PARKOVACÍDORAZY-ZLUTÉ 60160n00 mm :.*!.W 0 m _„_ “— 4—3 _: u E 6; Í %.' “'.“ (9/3,i_Í D ; D 1; D %? PARKOGACÍDORAZY- D IBO/780 mm [ O.„ u _ “'“—“'n IDJ lg čím % <.>,u ag)—" Q.0 < 5 „ l [ a “I' '“ >? * | “ B16 %? | a 1% : N| š.- © zivice UK 6501 g ' l V a E n.„.IQ,<,> (55 35.7%132)a.Ž'We 1 b % ©.a „ a " ' » | | živíce || „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ *“ „ D \ Í * Tj.g.„ ŽŠ “0— | | „„„„„„.L | %I zivice Í '.| _.„,žÍVÍCe L.—I.O "'.O 00 o O *_* š.<.> >: —:> ( MÁ? JF...

Načteno

edesky.cz/d/5658080

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz